Znalos panieleiny v pousku

V súèasnosti je pre µudí, ktorí nepoznajú angliètinu, »a¾ké nielen nájs» si atraktívnu prácu, ale èasto aj v ich vlastnej profesii, a mô¾u existova» problémy v moci rôznych vecí. A¾ donedávna bol veµký vplyv na znalosti angliètiny v dne¹nej dobe a nie na to, aby sme sa nauèili, èo pochopi». Príklad?

Potom sa na príprave uèil tento ¹týl a teraz sa vytvára, ¾e ¹tudenti to rýchlo znajú z predchádzajúcich rokov vzdelávania tak dobre, ¾e ho mô¾u pou¾íva» priamo. Samozrejme, v praxi to robí tak inak, v závislosti od úrovne dokonèenej ¹koly alebo viac, keï ¹tudent pri¹iel do kontaktu s uèiacim sa anglicky, ale teraz je jeho potreba. Èasto je ¾iaduce odovzda» materiál z cudzieho jazyka, samozrejme angliètina je veµmi be¾ná. Bez jeho súhlasu existuje aj uzatvorený predpis, napríklad pre be¾nú komunikáciu ¹tudentov a výlety, ako aj ¹tipendiá v zahranièí. Dokonca aj v súèasnej dobe tak neznalos»ou anglického mysle, a to len hor¹ie, preto¾e inzeruje, ¾e aj nekvalifikovaní robotníci, ako èa¹níci, vzhµadom k tomu, ¾e kráµovská mesta je mnoho mnoho cudzincov, u ktorých konieckoncov budete musie» nejako komunikova». Skupina µudí, a preto, ¾e nehovorí anglicky, skôr alebo neskôr èelí potrebu ho preèíta», aj keï na jednej úrovni, nie je èas, po tom v¹etkom, ¾e dobre, keï vo vede, a to predov¹etkým preto, ¾e pokiaµ zvolíte kurz angliètiny alebo súkromné lekcie, èasto musíte za to plati» veµa. Na¹»astie súèasný jazyk je nakoniec obµúbený, ¾e náklady na vedomosti sú men¹ie ako dôkazy o úspechu ruského alebo francúzskeho jazyka, je µah¹ie nájs» tútora. Pre nákladovo efektívne produkcie, ktorá tvorí na¹e ruka myslie» - kníh, nahrávok, a tie¾ sledovanie filmov s titulmi bez uèiteµa a poèúva» anglické pesnièky alebo rozhlasových programov. Je v¹ak oveµa väè¹í a o nieèo efektívnej¹í ako kurz.

Profesionálne preklady: