Znalos jazykov c2

Znalos» cudzích jazykov je zmluvou v dne¹nom svete. V dne¹nej dobe sa pri hµadaní práce vy¾aduje nielen angliètina, ale aj iné ¹týly. V skutoènosti je »a¾ké nájs» profesiu, v ktorej jazyk nie je u¾itoèný. Je to posledný dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia má mnoho výhod pre bezplatné pochybnosti.

Umo¾òuje rýchly obeh dát medzi µuïmi, ktorí sa nachádzajú niekoµko tisíc kilometrov od seba, a zároveò poskytuje mo¾nos» nájs» si prácu na mnohých miestach po celom svete. Zdá sa v¹ak, ¾e má viac ako svoje silné stránky. V úspechu globalizácie, aj bez opustenia poµskej krajiny, sme nútení získa» urèité zruènosti, ktoré by sme e¹te nepotrebovali pred rokmi. Napríklad v súèasnosti, keï hoteloví mana¾éri hµadajú personál, takmer v¾dy po¾adujú angliètinu. Pre niektorých µudí mô¾e existova» nezvyèajný, preto¾e vykonávanie takejto banálnej práce ako upratovania si èasto vy¾aduje schopnos» odovzda» cudzí jazyk. Hotely, najmä v ¹pecifických mestách, nav¹tevuje mnoho cudzincov a slu¾ba bez ohµadu na to, èo robí, musí ¾i» v komunikácii s nimi. To je dôvod, preèo sú iné jazyky v normálnom pou¾ívaní, ale skupina µudí sa ich nauèí struène. Mnohí sú schopní komunikova» v cudzom ¹týle a nemô¾u úplne. Ak teda máme nejaký odborný text, ktorý plánujeme prelo¾i», nájdenie vhodného èloveka na to nie je také jednoduché. Ak pracujete na právnom prekladateµskom modeli, je u¾itoèné pozna» mnoho ¹pecializovaných termínov, ktoré znejú dokonca aj mnohým prekladateµom. Nemalo by to by» prekvapujúce, preto¾e pravdepodobne ¹pecializované právne alebo lekárske termíny sú pre niektorých Poliakov záhadné aj v ich vlastnom jazyku. Preto sa nedá oèakáva», ¾e budú pozna» svoje náprotivky v nemeckom alebo anglickom ¹týle. Posledné je cielené vzdelávanie.