Zberae prachu na pieskovanie

Vreckové prachovky, vïaka ¹irokému sortimentu filtraèných vriec zo vzdialených prostriedkov a nezvyèajnému typu a veµkému èistiacemu systému, od mechanického a¾ po odpaµovací systém a výberom neèistôt stlaèeným vzduchom, nájdu uplatnenie v takmer ka¾dom priemysle, kde je problém so zlým vzduchom vyskytujú v priemyselnom prostredí.

Extrémne jednoduché - modulárne filtre, ktoré sa pou¾ívajú hlavne v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, veµmi dobre plnia na¹u úlohu aj pri obnove iných druhov prachu, ako sú papier, plasty a pod. Jednoduchým spôsobom sme obaja veµkými modulárnymi hodnotami, ktoré doká¾u zvládnu» veµké výrobné haly ako aj jemné stacionárne lapaèe prachu pou¾ívané individuálne pre dané stroje.

Valgus 2 in 1

Kazetové lapaèe prachu sa napriek svojej malej veµkosti vyznaèujú veµkým filtraèným povrchom. Pou¾ívajú sa pre staré a malé prachy. Odluèovaèe prachu v kazetách sa odoberajú v priemyselnej filtrácii s nízkymi koncentráciami prachu. Z tipov na domácu sie» majú významný filtraèný povrch.

Veµmi vysoká ponuka navrhnutých zberaèov prachu nám pomáha vybra» ten správny stroj pre potreby zákazníka. Na národnej webovej stránke alebo priamo nás mô¾ete získa» veµa informácií o svojich schopnostiach.

Odpra¹ovacie produkty, ktoré poskytujeme, sú u¾itoèné v skupine s ochranou proti výbuchu, èo dokazuje, ¾e ide o zberaè prachu vyrobený v súlade s ustanoveniami smernice atex v EÚ a zberaè prachu.

pou¾itie:- prach, piliny, hobliny zo spracovania dreva- brúsenie prachu s pilinami z rôznych materiálov- olejová hmla atï.

Odporúèame vám, aby ste sa predstavili s novým filtraèným zberaèom s modulárnou kon¹trukciou, ktorá vïaka na¹ej stabilnej kon¹trukcii, multifunkènosti, mo¾nosti pou¾itia rôznych konfigurácií, spôsobu vyprázdòovania a èistenia filtraèných rukávov nájde uplatnenie aj v hlave a udr¾iava ho v èistote, zatiaµ èo v zime recirkulácia znovu získa teplý vzduch spä» do haly.