Zaznamy o omamnych latkach

Ka¾dý podnikateµ je povinný evidova» v názve majetok. Ide o aktuálny výpis aktív spoloènosti. V akom ¹týle vies» správnu evidenciu investièného majetku a kto mô¾e urèi» správnos» vedenia takýchto záznamov? Týka sa to najprv ka¾dého zákona o úètovníctve. Ka¾dý rok sú v stanovách nezvratné ¾eleznice, preto by mal by» dobrý úètovník neustále aktuálny.

Èo sú fixné aktíva v spoloènosti?Preto sú to ka¾dý druh majetku, ktorý má predpokladanú ¾ivotnos» dlh¹iu ako samotný kalendárny rok, a preto v na¹ich èasopisoch bude urèite prítomný toaletný papier urèený pre zamestnancov, tak¾e tam budú aj perá, ktoré sme dokonca urobili znaènou zásobou. Musia to by» kompletné aktíva, potrebné na pou¾itie, a tie, ktoré sú urèené na vykonávanie obchodných kampaní.Najdôle¾itej¹ie fixné aktíva spravidla zahàòajú nehnuteµnosti v názve. Predstavujú teda urèitý druh pôdy, ako aj dobré vyu¾itie domov a bytov. Existujú teda aj stroje, ktoré sa získavajú v priebehu výroby, a stále zariadenia a dopravné materiály (autá, nákladné autá, prívesy. Urèitým prostriedkom je zlep¹enie, ktoré vytvorili v zahraniènom fixnom majetku. Opatrenie bude stále hospodárskych zvierat.Pre zákon o úètovníctve boli stanovené urèité pravidlá. Medzi ne patria ustanovenia, ¾e hodnota investièného majetku v poèiatoènom období musí presiahnu» 3500 PLN, aby sa mohla zapísa» do zoznamu dlhodobého majetku. Okrem toho, fixný majetok musí by» presne majetkom osoby, ktorá vytvára finanènú èinnos» alebo viac majetku spoloènosti, tzn. Na jeho nákup sme pridelili samostatnú nákupnú faktúru.Poèiatoèná hodnota dlhodobého majetku sa urèuje tak, ¾e sa pripoèítajú nielen náklady na nákup, ale aj náklady na prepravu tohto kµúèa do spoloènosti, nakladanie a vykladanie. Niekedy sú náklady na demontá¾ a montá¾ vo vz»ahu k existujúcemu materiálu tie¾ výhodou investièného majetku. Z evidencie dlhodobého majetku vyplýva aj to, ¾e splatná daò z pridanej hodnoty sa odoberá z ceny dlhodobého majetku.Ak by sme zdedili dlhodobý majetok, zákonodarca si sám urèí cenu takéhoto investièného majetku na základe cien polo¾iek podobného dizajnu a hodnoty. Ak nie je mo¾né urèi» hodnotu majetku natrvalo, hodnota sa vyjadruje pomocou odhadcu majetku, ktorý mô¾ete pou¾i».