Zaznam o predaji tovaru podrobne

Veµmi rýchly vývoj technológií spôsobil, ¾e dne¹né registraèné pokladne majú mnoho rôznych funkcií, ktoré nielen umo¾òujú zaznamenávanie predaja, ale aj uµahèujú riadenie jednotky, dokonca zlep¹ujú zákaznícke slu¾by, skracujú èas potrebný na inventarizáciu, kupujú rozsiahlu kontrolu pokladníkov a kontrolujú zásob.

RealQUITRealQUIT - Osloboïte sa zo zvyku fajèenia paperosów!

Pokladnièné automaty Novitus sa vyznaèujú vysokou funkènos»ou, musia spolupracova» so v¹etkými druhmi zariadení, mô¾eme sa k nim pripoji», napr. Poèítaè, èítaèka èiarových kódov, èítaèka magnetických kariet a èítaèka èipových kariet, terminál platobných kariet alebo elektronická váha. Jedným slovom, dne¹né registraèné pokladne sa dr¾ia momentu jemnej¹ích elektronických zariadení, ako pred niekoµkými rokmi, taktie¾ majú takú komplexnú kon¹trukciu.

Aké sú vlastnosti pokladníc? Zvyèajne poèíta» registraèné pokladnice do dvoch skupín - elektronické registraèné registraèné pokladnice v projekte ECR a elektronické pokladnièné pokladne POS, tie¾ známe ako poèítaèové registraèné pokladne. Tieto dva typy pokladníc majú mierne odli¹ný rozsah mo¾ností, ktorý je odvodený od ich technických parametrov. Jednoducho povedané, registraèné pokladne ERC majú v pokladniènom systéme extrémne obmedzené roz¹írenie a vytvárajú kapacity a vyniká aj obmedzenou pamä»ou a softvérom. RAM pamä», platná pre registraèné pokladne ERC, má kapacitu od 1 do 8 MG alebo po niekoµkých rokoch pou¾ívania, momentálne nemá nastavenie a je µahké ju meni». Existuje e¹te jeden zaujímavý rozdiel - hoci do pokladnice ERC sme schopní pripoji» iné periférne zariadenia, v súèasnom poèítaèi nie je mo¾né uskutoèòova» predaj z úrovne poèítaèového programu - a¾ do posledného potrebujeme pokladnièné slu¾by.

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosné registraèné pokladne - s malými úrovòami as obmedzeným rozsahom funkcií. Ide o jedlá urèené okrem iného pre tých pou¾ívateµov, ktorí vydávajú potvrdenia, ktorých obsah sa opakuje.- jednokomorové pokladne - nemô¾u by» viac ne¾ mobilné registraèné pokladne, mô¾ete sa k nim pripoji», napríklad váh, poèítaè a èítaèka kódov v tomto prípade aj na mierne zlep¹enie ich kon¹trukcie.- systémové pokladnice - sú poskytované väè¹ími podnikmi, v ktorých je veµa pokladníc.

Pokladnièné pokladne POS - sú technologicky pokroèilou skupinou nahrávacích zariadení. Samozrejme, mali by by» nahradené poèítaèmi, ktoré sú prispôsobené na zaznamenávanie obratu a napriek tomu realizova» niekoµko nových funkcií, ktoré sú spojené so skladovaním tovaru a jeho predajom.