Vysavae centralneho vozika

Centrálne vysávacie systémy, na rozdiel od be¾ných vysávaèov, nevyfukujú nasávaný vzduch v blízkosti vysávaného priestoru. Pri starých vysávaèoch filtre nie sú schopné zastavi» v¹etky neèistoty, ktoré sa dostali na miesto. Ïal¹ou výhodou centrálneho vákuového systému je existencia a veµmi jemná práca. In¹talácia centrálneho vysávania je v¹ak oveµa drah¹ia. Je potrebné urobi» ¹peciálnu in¹taláciu potrubia a drôtov, ktoré budú pochované v stenách, pod podlahou a dokonca nad stropom.

Vákuový vykurovací systém je zameraný na niekoµko prvkov. Hlavným a najdôle¾itej¹ím z nich je ústredná spoloènos». Dodáva sa tuhými rúrkami, ktoré sa vyrábajú do sacích centier vlo¾ených do stien. Koniec pru¾nej hadice je dávaný do najrýchlej¹ej zásuvky a vïaka tomu je µahké zaèa» odstraòova» neèistoty, prach a neèistoty z domu.

Centrálna jednotka je pravdepodobne modulárna (tzv. Rozdelená alebo kompaktná. Je ekvivalentom tela prenosného vysávaèa. Stále sa nachádza v technických miestnostiach, ako je gará¾ alebo suterén. Kompaktná verzia centrálnej jednotky je vzdialená od motora vybaveného turbínou, ktorá vykonáva podtlak. Zlo¾kový prvok má tie¾ separátor neèistôt a nádr¾ na neèistoty.Odluèovaè umo¾òuje rozdeli» neèistoty na rýchlej¹ie a jemnej¹ie. Èím ¹ir¹í bude vzduch dokonale prefiltrovaný.

Sacie zásuvky sú umiestnené v administratívnej budove v prvých izbách. V rodinných domoch je zvyèajne postaèujúca len jedna sacia zásuvka na úplné vyèistenie celého poschodia.