Vyhlasenie o zhode pre dvojite zasklenie

Vyhlásenie o zhode ES je potom písomným vyhlásením výrobcu (alebo splnomocneného zástupcu, ¾e jeho ovocie je primerané odporúèaniam Európskej únie. Toto vyhlásenie musí fungova» na jednom alebo viacerých výrobkoch, ktoré sú jasne identifikované pomocou názvu výrobku alebo kódu alebo majú iný jednoznaèný odkaz. Výrobca musí podrobi» výrobok analýzam a vykona» zmeny vhodné na splnenie po¾iadaviek smerníc.

FitoSpray

Pred vydaním vyhlásenia o zhode sa výrobky musia podrobi» postupom posudzovania zhody, a ak sú vhodné (preto¾e vyplývajú z ich vlastných predpisov, tieto výrobky musia ma» príslu¹né osvedèenia. Postup posudzovania zhody sa zaznamenáva vykonaním ¹pecifických sekvencií èinností. Existujú samozrejme tzv. Moduly a zvyèajne sú zvýraznené veµkými písmenami. Voµba tejto postupnosti chce od výrobcu, ako ju prispôsobi» podµa vlastného presvedèenia s návrhmi, ktoré mu boli predlo¾ené v pokynoch a obsadením danej komodity. Pre technicky priemerné výrobky mô¾e by» poradie vedené len jedným prvkom (napr. Modul A a pre pokroèilej¹ie polo¾ky to sú postupy (napr. Pri úspechu elektromeru si výrobca mô¾e vybra» moduly B + D, B + F alebo H1. . Potom je zdokumentovaný vývoj a výsledky úloh. Výrobca sa zameriava na výrobky, ktoré majú CE vyhlásenie o zhode. Veµa pozornosti súvisiacej s vydávaním vyhlásenia o zhode zo strany výrobcu vychádza z toho, ¾e sa predpokladá, ¾e výrobok, pre ktorý bola dokumentácia vyhotovená, spåòa v¹etky základné ¾elania, je rovnaký aj s platnými predpismi.Dohody o zluèiteµnosti ES by mali obsahova» ïal¹ie informácie podµa nasledujúceho vzoru (spolu s nariadením ministra infra¹truktúry z 11. augusta 2004 o histórii metód deklarovania zhody stavebných výrobkov a spôsobu ich oznaèovania stavebnou znaèkou: \ t1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Spoloènos» a adresa výrobcu - a okrem toho, ak je to posledný, ¾elaný, zároveò jeho európsky splnomocnený zástupca3. Toto vyhlásenie o zhode je zalo¾ené na celkovej zodpovednosti výrobcu (alebo in¹talatéra.4. Èo je predmetom vyhlásenia - identifikátor produktu, ktorý v prípade potreby umo¾ní reprodukciu jeho obsahu - prilo¾te obrázok5. Predmet tohto vyhlásenia opísaného vy¹¹ie je synonymom dobrých právnych predpisov Spoloèenstva (zoznam.6. Odkazy na ¹pecifikácie alebo odkazy na harmonizované pravidlá - na ktoré sa vyhlásenie vz»ahuje7. V prípade potreby by sa mali uvies» informácie o oznámenej spoloènosti, ktorá zasiahla a za predpokladu, ¾e by sa malo poskytnú» osvedèenie8. Ïal¹ie doplòujúce informácie, ako napríklad: v mene ktorého boli podpísané, dátum a byt vydania, pozície, mena a podpisu.Po vydaní vyhlásenia o zhode mô¾e výrobok získa» oznaèenie CE. Prítomnos» tohto oznaèenia na obale výrobku informuje, ¾e spåòa oèakávania smerníc EÚ. Týkajú sa otázok súvisiacich so zdravotnou a environmentálnou pomocou, bezpeènosti pou¾ívania a tie¾ urèujú nebezpeèenstvá, ktoré by mal výrobca odstráni». Ak výrobok podlieha posudzovaniu zhody a nemá vyhlásenie o zhode, nesmie sa uvádza» na trh ani uvádza» na trh v Európskej únii. Vyhlásenie uchováva výrobca, inými slovami, keï má sídlo mimo Európskej únie - svojím európskym splnomocneným zástupcom.