Vetranie v kotolni

prolesan pure

Nesprávna in¹talácia odstraòovania prachu a centrálneho vysávania spôsobuje veµké riziko výbuchu. Preto musí by» ka¾dá in¹talácia pripravená spolu so základnými normami obsiahnutými v princípe ATEX, takzvanej in¹talácii atex.

Identifikácia a hodnotenie rizika výbuchuAby sme si vybrali dobré metódy ochrany zariadení pred výbuchom, musíme ich identifikova» a rozpozna» aj ich najslab¹ie body. V súèasnom projekte realizujeme tzv vyhodnotenie rizika výbuchu v stave vykonávania. Tento dokument je súborom v¹etkých odporúèaní pre spoloènos», ktoré vyplývajú z projektu. Po aplikácii na cieµ sa navrhne koneèné vyhodnotenie rizika výbuchu alebo dokument ochrany proti výbuchu.

Zní¾enie rizika výbuchuZ dôvodu zní¾enia rizika výbuchu sa v vytvorených zariadeniach pou¾ívajú také prístupy ako sú: antistatické alebo vodivé náboje na filtráciu, elektrické a neelektrické zariadenia s ATEX certifikátom, prispôsobené riadiace a meracie zariadenia a uzemnenie.

Minimalizácia úèinkov výbuchuZ povahy diela nie je mo¾né eliminova» riziko výbuchu na jednotlivých koncoch. Preto sa v súlade s po¾iadavkami obidvoch smerníc ATEX pou¾íva ochrana proti výbuchu pri in¹taláciách.

Dodávky odberu prachu a centrálneho vysávania sú dodávané na objednávku na kµúè. Znamená to, ¾e ¹pecialisti preberajú plnú zodpovednos» za komplexnú realizáciu ka¾dej etapy investície - od návrhu, cez výrobu ka¾dej zlo¾ky systému a¾ po montá¾ a uvedenie do prevádzky novo in¹talovaného zariadenia.

Ukladanie prostredníctvom optimalizácieZvlá¹tny dôraz bol kladený na optimalizáciu filtraèných zariadení z hµadiska energetickej úèinnosti a úèinnosti odstraòovania prachu. Tieto úpravy majú po¾adovaný finanèný efekt a predov¹etkým prispievajú k ochrane prírodného prostredia ná¹ho sveta.

Efektívne a tie¾ veµmi efektívneFiltraèný materiál je najdôle¾itej¹ím prvkom efektívneho a jediného prirodzeného prvku systému zberu prachu a centrálneho vysávania. Správne zvolené, garantuje vysokú èistotu zneèisteného vzduchu bez zohµadnenia pracovných podmienok. To je jediný dôvod, preèo to in¾inieri vyberú pre ka¾dú investíciu.