Vatowiec mo e vyda ueet

Kolposkop je teda nástrojom, ktorý poskytuje lekárovi (s podobnou ¹pecializáciou na vyhµadávanie, èo zahàòa videnie krèka maternice a jeho povrchu aj jeho dolných vetiev a kanála. Okrem toho mô¾e pracova» pri pohµade cez vagínu a vulvu lekára v tesnej aproximácii, ktorá uµahèuje tento fotoaparát.

Kolposkopia, ak sa nazýva test opísaný vy¹¹ie, je nedostatok, ktorý zaruèuje, ¾e za pár sekúnd sa u vás zistí pravdepodobnos» diagnózy ochorenia a kúpite ho na to, aby ste urobili najsilnej¹í mo¾ný úèinok v období detekcie ochorenia. Vïaka takejto ¹túdii je mo¾né odhali» a rozpozna» u¾ predklinickú formu rakoviny a je mo¾né zaèa» pôsobi» okam¾ite (a ak vieme v prípade tohto ochorenia rýchlej¹iu reakciu, kogníciu a lieèbu, tým väè¹ia je ¹anca pre pacienta na vstup. Vy¹¹ie opísané predklinické ¹tádium je ¹tádium rakoviny, ktoré je lieèiteµné takmer na sto percent, táto ¹túdia s kolposkopom je veµmi u¾itoèná. Samotná kolposkopia je detekcia rakoviny od takmer osemdesiatich percent smerom nahor, zatiaµ èo cytologia a jej detekovateµnos» rakoviny predstavujú pribli¾ne sedemdesiat percent úèinnosti. Av¹ak, odborní lekári odporúèajú kombináciu oboch týchto foriem, t. J. Cytologie a kolposkopia - to spôsobuje prakticky sto percent záruky na zistenie tohto ¹karedého ochorenia. Kolposkop sa pravdepodobne pou¾íva ako nástroj, ktorý vyu¾íva kus tkaniva na presnej¹ie vy¹etrenie. Vïaka tejto lieèbe mô¾e príslu¹ný lekár tie¾ naèrtnú» rozsah procedúry, ktorá sa hrá na vulve, krèku maternice alebo vagíne. Okrem toho, teraz po zákroku, mô¾e kolposkop µahko posúdi», èi operácia bola úspe¹ná alebo nie. Existujú v¹ak urèité obmedzenia, ktoré sa musia prísne dodr¾iava» pred testom - napríklad niekoµko dní pred vy¹etrením kolposkopom nemô¾ete koexistova» alebo vykonáva» gynekologické vy¹etrenia. Preto mô¾e nepriaznivo ovplyvni» skúsenos» a jeho produkt je pravdepodobne "falo¹ný".