Uzemnenie z dvoch drotov

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v minimalizácii rizika výbuchu horµavých látok, pri získavaní elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa podáva na oddelení prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e obsahova» inú formu. Najtich¹í a niekoµko komplikovaných modelov je mo¾né vyrobi» aj z uzemòovacieho terminálu aj z drôtu. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka èomu je povolené vyprázdòova» alebo prepravova» výrobok, keï je uzemnenie zdravým spôsobom spojené.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V produkte plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdroj ich tvorby pravdepodobne existuje okrem mie¹ania, èerpania alebo postreku horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo výberom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. V dôsledku úzkeho a rýchleho vz»ahu s uzemnením alebo bez nabitého predmetu mô¾e vzniknú» krátky prúdový impulz, ktorý bude zodpovedný v ko¾i iskry.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèná explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.