Uzemnenie kupeune

Uzemnenie je jedineènou a úèinnou formou obrany pred bleskom.Uzemnenie je teda proces, ktorý pochádza z vodièa, ktorý je dobre vodivou bázou.

Najjednoduch¹ie elektrické vodièe sú voda, grafit, ¾elezo, oceµ, hliník, zlato, meï a striebro.Sprievodca spája telo s elektrifikovanou zemou a na konci tohto spojenia elektrifikované telo vracia alebo prijíma náboj, èo následne vedie k jeho µahostajnosti.

LibreCoin

Kon¹trukcia uzemòovacieho zariadenia nie je príli¹ zlo¾itá. Takéto zariadenie sa zhroma¾ïuje z uzemòovacej elektródy a uzemòovacieho vodièa, spojovacieho drôtu, svorky alebo koµajnice a uzemòovacích vodièov.Existujú nové spôsoby uzemnenia. Be¾né typy sú: bleskové, pomocné, úèinné a ochranné uzemnenie.

Uzemòovacie svorky hrajú dôle¾itú úlohu v uzemòovacej sieti. Tieto svorky sú vyrobené z hliníka a umo¾òujú pripojenie procesov ochrany pred bleskom pri výstavbe. Uzemòovacie svorky alebo uzemnenie sú súèas»ou uzemòovacieho systému zariadenia a zabezpeèujú elektrické pripojenie viacerých vodièov v smere uzemnenia.Svorky sú vïaka svojej kon¹trukcii kvalifikované pre jednoduché, lisované, ploché; jednoduché lisy; uhlové lisované ploché; uhlové lisovanie; off-line - lisované spoje.Druh pou¾itej svorky a jej kon¹trukcia je okrem iného urèovaná poètom pripojených vodièov pou¾itých na uzemnenie.

Pripojenie uzemòovacieho vodièa na uzemnenie by malo by» µahko pripravené a spåòalo oèakávania elektrického pripojenia.V súèasnom pláne sa pou¾íva termitové zváranie s pou¾itím lisovacích svoriek, skrutkových svoriek alebo nových takýchto mechanických spojov. Mechanické spojenia a mechanické spojenia by sa mali vykonáva» v súlade s pravidlami stanovenými podµa pokynov výrobcu.Pri vytváraní systému ochrany pred bleskom je potrebné venova» osobitnú pozornos» pou¾itým svorkám, ktoré by v ¾iadnom prípade nemali po¹kodi» uzemòovaciu elektródu ani uzemòovací vodiè. Pri montá¾i takého systému je znalos» a pou¾itie princípu vysoká, ¾e spoje a dr¾adlá pozostávajúce len z spájkovaného spoja nezabezpeèujú dostatoènú technickú pevnos» a mô¾u by» po¹kodené.