Uhasenie po iaru v kuchyni

Po¾iare mô¾u chvíµu zhasnú», v¹etko závisí od rôznych faktorov. Patrí sem horµavý materiál, jeho poèet a fragmentácia, ako aj po¾iarne vlastnosti. Miesto si pamätá viac èasu, ktorý uplynul od zaèiatku ohòa. V akých situáciách v¹ak bude pracova» s párou?

Parné hasenie po¾iarom je kalenie vody, ktoré spoèíva v riedení horµavých alkoholov v spaµovacom priestore, zatiaµ èo zní¾enie koncentrácie kyslíka na cenu, pri ktorej nie je mo¾né spaµovanie. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je spaµovací proces zablokovaný, sa uskutoèòuje len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi alkoholov a pár v spaµovacom povrchu. Je tie¾ potrebné doda», ¾e najlep¹ie hasiace úèinky sú pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlakoch od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých priestoroch s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Ale kde sa najèastej¹ie zaoberajú vodnou parou na hasenie po¾iarov? Bezpochyby je pena vhodná na su¹enie horµavých materiálov a su¹ièiek dreva. Vodná para sa tie¾ pou¾íva na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolónach alebo na ochranu po¾iarov lodí. Hasiaca para sa pou¾íva na hasenie po¾iaru kvapalín, ktorých teplota je ka¾dých 60 ° C. Je dobré vedie», ¾e zhasnutie alebo zabezpeèenie miesta po¾iaru pri zachovaní vodných pár bude omnoho u¾itoènej¹ie pre súèasnos», tým vy¹¹ia je teplota zapálenia kvapaliny. Pri úspe¹ných plynových po¾iaroch je vodná para u¾itoèná, ale len v uzavretých priestoroch s malou krycou kapacitou. Okrem toho sa vodná para pou¾íva aj na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové riadu.Stojí za to pamäta», ¾e para ako metóda hasenia, nie je isté, ¾e sa vráti na predpokladané priestory. Av¹ak nielen. Vodné pary by sa nemali pou¾íva» s úspechom, ak sa vy¾adujú veµké efekty chladenia. Okrem toho páry nezaèínajú samy v miestnostiach, v ktorých pravdepodobne spôsobujú popáleniny µuïom, ktorí si ich vyberú.Ak v¹ak pou¾ívate vodnú paru, nemô¾ete zabudnú» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré sa dá rýchlo spáli». Hasenie parou je kompatibilné s rizikom zákalu priestoru a vlhkosti vzduchu.