Tlmoeenie zmluvy na konkretnu pracu

Získavajú sa rôzne konferencie, v nich pracujú man¾elia z iných médií a èerpajú z nových krajín, èo znamená, ¾e vedia a hovoria rôznymi jazykmi. Poèas rozhovoru chce ka¾dý chápa» v¹etko presne, a preto existuje aj forma konferenèného tlmoèenia.

Takáto ¹truktúra je situáciou tlmoèenia, poèas konferencie úèastníci nosia slúchadlá a cez ne prechádza hlas lektora, èo vysvetµuje hovorený, hovorený text, moderuje hlas spolu s originálom.Prekladateµ sa v¾dy prezentuje v poète osôb.V preklade konferencie rozli¹ujeme niekoµko typov takýchto prekladov a presne:- konzekutívne - preklady po vystúpení reèníka,- simultánne - koná sa spolu s reproduktormi,- relé - medzi dvoma jazykmi pou¾itím tretieho jazyka,- retour - výuèba materinského jazyka pre iného,- pivot - pou¾íva» jeden zdrojový jazyk pre µudí,- cheval - jeden vplyv na urèité stretnutie pôsobí v dvoch kabínach,- symetrický systém - ak úèastníci poèúvajú preklady v niekoµkých vybraných jazykoch,- ¹epot - preklad adresovaný ucho úèastníka konferencie, ktorý je na tlmoèníkovi,- znaková reè - simultánny preklad do posunkovej reèi.Ako mô¾ete vidie», konferenèné tlmoèenie nie je tak pokojné a naznaèuje veµa znalostí na vysokej úrovni od prekladateµov, aby ste mali zaèiatok v takýchto prekladoch, mali by ste ma» veµké skúsenosti, veµké vzdelanie a veµmi dobré rie¹enie rôznych typov prekladov.Najèastej¹ie sa v¹ak poèas konferencie prekladatelia prekladajú postupným tlmoèením alebo pou¾itím súèasnej metódy v kabíne.Najmä v televízii mô¾eme vyjadri» názor na takéto preklady pri prezentácii rôznych konferencií a stretnutí.V¹etky informácie napísal prekladateµ veµmi dôkladne a podrobne, niekedy prekladateµ musí dokonca prenies» text v rovnakej tonalite hlasu a samozrejme samotný hlas visí ako reèník.