Termin na in talaciu pokladnice v roku 2015

U¾ na jednom zaèiatku by sme mali jasne poveda», ¾e zanedbávanie a osobitné nesplnenie termínu na povinné preskúmanie na¹ich fi¹kálnych pokladníc nevyhnutne vedie k trápnej potrebe takzvanej úµavy z úradu jej (dámy nákupu. Treba doda», ¾e takíto daòoví poplatníci sú vystavení týmto daòovým poplatníkom, ktorí poèas troch rokov odo dòa inaugurácie registrácie nevytvorili - pri vytváraní a zároveò povinnom oznamovaní pokladne povinnej technickej kontrole. Povedzme tie¾, ¾e takéto preskúmanie vykonáva správna slu¾ba.

Pochybnosti by povinné preskúmanie pokladnice malo by» vykonané minimálne ka¾dé dva roky. Musíme tie¾ spomenú», èo tieto dva roky znamenajú pri implementácii. Pre presný výpoèet je potrebné to pova¾ova» za zaèiatok, teda deò, keï sa uskutoènila fi¹kalizácia pokladnice alebo deò technickej kontroly.

Z tohto dôvodu mô¾u daòoví poplatníci pri kúpe hotovosti (a dokonca by mali zohµadni» - v texte nevyhnutnosti preskúmania - obdobie dvoch rokov od okamihu, kedy do¹lo k fiskalizácii pomôcky. Samozrejme, táto slu¾ba sa ¹pecializuje na túto fiskalizáciu. S touto zmenou sa samotný fi¹kalizaèný proces poèíta s konkrétnym zaèiatkom registraèného fi¹kálneho modulu pokladnice.

Tak¾e pred zakúpením pokladnice stojí za to vedie», èi v stredisku existuje autorizované servisné stredisko, èo mô¾eme urobi» zadaním správneho hesla do vyhµadávacieho nástroja, napríklad "pokladnièná slu¾ba".

Povinné preskúmanie pokladnice je v podstate vecou niekoµkých vecí. Serviceman najskôr vykoná audit z hµadiska stavu peèatí daného pokladne. Skontroluje ich synchronizáciu so záznamami umiestnenými vo vnútri servisnej knihy. ©pecialista tie¾ kontroluje celkový stav pokladne. Vyhodnocuje základnú dosku, fi¹kálnu pamä» a fi¹kálny modul. Súèasne testuje aj správnu funkciu displeja pre pou¾ívateµa. Okrem toho overuje pokladnièný program a verziu programu v spolupráci so záznamami - opä» - v pokladnici. Nakoniec technik zadá oficiálny výsledok prehµadu - s mo¾nými odporúèaniami a pozorovaniami - pre servisnú prácu.Poplatok za prehliadku je zo sto a¾ dvetisíc zlotých - za pár peòazí.

Keby sme nazvali celú túto operáciu technickým preskúmaním, mohlo to by» klamlivé. Preèo? Dôvodom je, ¾e v priebehu auditu sa skúmajú len stránky prístroja, ktoré sú priamo zodpovedné za niè nové ako zaznamenávanie obratu. Úèel preskúmania je prítomný.

Povinné preskúmanie pokladnice je teda nieèo, na èom by sa malo starostlivo stara» a na èo je potrebné venova» osobitnú pozornos».