Sypkych materialov

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisíc horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynov a kvapalín v prípade nehôd sú dokonale zrozumiteµné a zdokumentované. Preto je identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré vyplývajú z ich prítomnosti vo výrobnom procese, veµmi cenovo dostupná. Situácia sa stáva veµmi »a¾kou v úspechu pohybu, skladovania alebo spracovania sypkých materiálov. V prípade zdanlivo ne¹kodných látok, ako sú múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v ko¾i, predstavujú nebezpeèenstvo výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávaèe sa pou¾ívajú na úpravu usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a stavieb zariadení a hál. Udr¾iavanie hygieny v domácnosti pova¾uje na konci, a tým aj ochranu pracujúcich a strojov a nástrojov pred de¹truktívnym vplyvom prachu, v súèasnom riziku sekundárnych výbuchov. V¹etky spoloènosti prevádzkujúce priemyselné in¹talácie musia vykona» in¹taláciu v súlade s platnými normami stanovenými v smernici o in¹talácii.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a existencia ¾ien pôsobiacich v byte proti ¹kodlivým úèinkom prachu.- ochrana strojov a nástrojov pred zlyhaním pôsobenia prachu, \ t- ochrana budov, aj pracujúcich ¾ien, proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa do procesu vysávania podieµajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje veµké riziko nekontrolovaného výbuchu. Preto mô¾e tento jav vies» k znièeniu jednotky na popra¹ovanie, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú vo väè¹ine zariadení s vysokým rizikom výbuchu zahrnuté filtraèné jednotky a cyklóny.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, nápoj s najdôle¾itej¹ími úlohami centrálneho vákuového èistiaceho zariadenia je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu odstránením tzv. zvy¹kový prach. Toto rie¹enie na jednej strane maximalizuje bezpeènos» jednotky a po¾iaru, ïal¹ie umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s prispôsobením in¹talácie zariadenia po¾iadavkám smernice ATEX. Preto treba poznamena», ¾e v prípade horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.