Svetelny zdroj fluoresceneneho mikroskopu

Zariadenia, ktoré umo¾òujú zobrazi» veµmi nízke prvky, pozrite sa na jemné detaily, èasto neviditeµné voµným okom, sa nazývajú mikroskopy. Prvé optické mikroskopy poskytli relatívne nízke, iba desa»násobné zväè¹enie. A tak nezískali veµký úspech ako výskumný nástroj.

Moderná veda, technológia urobila obrovský nárast priestoru mikroskopie a urobila z neho veµmi cenovo dostupné mikroskopy v mnohých veciach dnes. Máme dielenské, polarizaèné, optické, holografické, operaèné, fluorescenèné, elektrónové mikroskopy, ako aj mnohé nové. ©peciálny typ mikroskopu bol pou¾itý v lekárskych a hlbokých laboratóriách.Existujú preto laboratórne mikroskopy, ¹peciálne navrhnuté na prácu v nesprávnom poli so 100-násobným zväè¹ením. Ich hlava umo¾òuje pripoji» kameru alebo digitálny fotoaparát, vïaka ktorému mô¾ete archivova» výnimky z otázok.Na¹li uplatnenie v didaktike, laboratórnych knihách a vedomostiach. V¹ade, kde vzorky pozorujú pri zväè¹ení minimálne 40-krát.Pou¾ívajú sa v medicíne, biológii a technológii. Vïaka pou¾itiu laboratórnych mikroskopov mô¾eme vykona» dôkladnú analýzu moèu, ktorá umo¾òuje detekciu krvných buniek, húb, kry¹tálov alebo baktérií, èo indikuje urèité chorobné stavy. Sú rotované pre histopatologické vy¹etrenia, v onkológii a hematológii. Veterinárna medicína je vïaka laboratórnym mikroskopom lep¹ia na pomoc zvieratám. Mikroskopy sa pou¾ívajú na vyhµadávanie vody, v forenznej práci na vyhµadávanie mikroguµôèok a na detekciu jedu, ¹perkov na detekciu falo¹ných výrobkov, urèovanie ceny výrobkov, renováciu pamiatok, ochranu miesta pre analýzu ekologického stavu energie a jazier, vo farmaceutickom, potravinárskom a textilnom priemysle , V elektronike pomáhajú mikroskopy pozorova» elektronické komponenty, lokalizova» skraty alebo trhliny.Neexistuje jednoduché pole, ktoré by sa dalo urobi» bez laboratórneho mikroskopu.