Softver pre spoloenosti na mac

Program comarch erp xl, predtým nazývaný CDN XL. Softvér je urèený pre malé aj silné spoloènosti, ktoré idú do odvetví: komerèných, výrobných a servisných.

Program comarch erp xl má rozsiahlu funkènos». Jeho dôle¾itá èas» spoèíva v tom, ¾e bude kupova» úplné slovo podpory a automatizova» obchodné procesy. Poskytuje vám mo¾nos» spravova» v¹etky obchodné procesy v kancelárii. Okrem toho má modulárnu ¹truktúru, tak¾e ka¾dý spotrebiteµ ju mô¾e prispôsobi» individuálnym potrebám spoloènosti. Celý systém, ktorý sa vz»ahuje aj na on-line skupiny, aj offline.Program je najroz¹írenej¹ím ERP systémom u¾ roky. Viac ako 4000 podnikov má súèasný softvér a sú spokojní. Táto metóda uµahèuje pou¾ívanie predajných kanálov. Vïaka tomu je mo¾né efektívnej¹ie vynalo¾i» nielen logistiku, ale aj programy, ktoré máte k dispozícii.Tento kombinovaný organizmus je veµmi be¾ným zariadením v ERP kultúre na trhu. Jeho rozsah pokrýva v¹etky oblasti obchodnej èinnosti spoloènosti.Modul "Obchod a distribúcia" v systéme umo¾òuje podporu pri zavádzaní procesov v oblasti obchodu a distribúcie. Spoloènos» pôsobí na strane predaja a nákupu.Modul "Výroba" je nástrojom pre jednotkovú a sériovú prácu. Existujú aj dátové nástroje na diskrétnu a procesnú prácu. Podporuje projektové èinnosti a dokonca jednoduché vychystávanie. Umo¾òuje definova» technológiu, definova» výrobnú trasu, vytvori» plán výroby a implementova» výrobný proces.Modul "Warehouse Management" vám dáva mo¾nos» kontrolova» zásoby a vydáva» objednávky skladu. Vïaka tomuto prvku mô¾ete efektívne eliminova» chyby.Modul "Servis a opravy" si kúpite v zozname, ako aj vykonanie servisných objednávok. Je to posledný nástroj na implementáciu procesov z oblasti slu¾ieb.Modul "CRM" poskytuje mo¾nos» zhroma¾ïova» údaje o zákazníkoch. Vïaka nej si mô¾ete zakúpi» my¹lienku vlastných a potenciálnych zákazníkov. Poskytuje mo¾nos» spravova» prácu predajných a marketingových tímov.Program erp xl má tie¾ veµa nových mo¾ností, ktoré stojí za to sa uèi» z prírodnej praxe.