Slicer tefal

®iadne zariadenie na krájanie nebude u¾itoèné, ak nie je vybavené úèinnými èepeµami. Vo finále, jej úlohou je striha» a bez no¾ov - nehýbte! Musíte si pamäta» na ich perfektné ostrenie, alebo vlastne ma» niekoµko rôznych èepele v ruke.

Nájdete tu veµa rôznych obchodov ponúkaných komponentmi, náhradnými dielmi a no¾mi pre krájaèe iného dizajnu a nových zariadení. Ne¾ sa rozhodneme kupova» no¾e, stojí za to sa pozrie» na veµmi málo miestach, prièom venujte osobitnú pozornos» situácii, stupòu tvrdosti a produktu, z ktorého boli vyrobené no¾e. Väè¹inou sú dodávané z nehrdzavejúcej ocele a napriek tomu sa zdieµajú navzájom. Mô¾ete tie¾ nájs» chrómované, chrómniklové èepele a obe s Teflonovým vrchom, ktoré sú odolnej¹ie, silnej¹ie a odolnej¹ie. Najdôle¾itej¹ie je, ¾e no¾e majú príslu¹né povolenia, èo im umo¾òuje vz»ahova» sa k jedlu.

Ïal¹ou my¹lienkou je vybra» správne no¾e pre vá¹ model krájaèa. V¹etky zariadenia majú známe rozmery, preto då¾ka alebo priemer no¾ov a spôsob upevnenia sú odli¹né. Mnohé obchody ponúkajú lacnej¹ie alternatívy k pôvodným èepelkám, stojí za to vedie» znaèku výrobcu a názov modelu, tak¾e predávajúci si mô¾e vybra» dobré no¾e pre nás.

A èo keï sa èepeµ blúti? Mô¾ete roz¹íri» jeho silu, èo je v ostrej ruke. Mô¾ete da» no¾e týmto spôsobom aj niekoµkokrát, potom si musíte kúpi» nové.Pri ka¾dodennom pou¾ívaní sa to nedeje hlavne kvôli hlbokému opotrebovaniu èepele. V re¹tauráciách, podnikoch a obchodoch s hromadným stravovaním by sa pravidelne malo uskutoèòova» výmena alebo ostrenie no¾ov.

Zaujímavým spôsobom je kúpi» dobré za jednoduchý nástroj v podstatnej¹ej èasti. Mnohé in¹titúcie potom poskytujú zµavy a zµavy na brúsenie. Silná alternatíva pre mana¾érov a majiteµov obchodov. Umo¾òuje vám u¹etri» a súèasne získa» èas. Namiesto kúpy no¾ov kdekoµvek a potom hµadaním miest, ktoré ponúkajú zaostrenie, stojí za to prevzia» zo slu¾ieb spoloènosti.

Výber no¾ov, ktoré robia prijatie »a¾ké, v mierach dos» spoloèností propagova» svoje výrobky. Av¹ak po dlhom pou¾ívaní krájaèa sme schopní posúdi», èi bol nákup vhodný pre nás alebo nie. Skôr èi neskôr nájdeme ná¹ obµúbený obchod a kontrolujeme vo vnútri nás.