Rodinne bezpeenostne okna 10

Takéto pracovné podmienky predstavujú riziko explózie, èo je oveµa ¹ir¹ie riziko pre µudské zdravie a trvanlivos». Aby sa minimalizovalo riziko stra¹nej nehody, Európska únia získala 30. júna 2003 zachovanie smernice o ochrane pred výbuchmi. V nasledujúcom texte budeme prezentova» prípadové ¹túdie atex.

Èo je to atex, samozrejme?Pod záhadne znejúcim konceptom ATEX z francúzskeho jazyka Atmosphere Ecplosible sú dve mimoriadne dôle¾ité smernice EÚ, ktoré sa zaoberajú ochranou pred výbuchom. Medzi nimi je dôle¾itá najnov¹ia smernica 94/9 / EC - ATEX 100a, ktorá ¹pecifikuje po¾iadavky na marketingové zariadenia, ktoré budú vies», zabezpeèova» a riadi» ¾ivot pou¾ívaný na tento úèel mimo potenciálne výbu¹nej atmosféry a organizácie a metód ochrany ¾ivotného ¹týlu. v potenciálne výbu¹nej atmosfére.

Prilo¾ením oznaèenia CE k materiálu výrobca vyhlasuje, ¾e tento úèinok spåòa v¹etky po¾iadavky smerníc, ktoré sa naò vz»ahujú, inými slovami Nové rie¹enie. V pláne urèenia, èi daný výrobok spåòa po¾iadavky smernice o novom správaní, je tie¾ potrebné ponecha» oznaèenie CE na òom, vykona» posúdenie zhody. Smernice nového prístupu upravujú nebezpeèenstvá, ktoré musí výrobca nájs» a zbavi» sa ich pred umiestnením materiálu na námestie.

Druhá smernica 1999/92 / ES - ATEX 137 je mimoriadne vá¾na z hµadiska zamestnancov závodu, kde sa mô¾u stretnú» s potenciálne výbu¹nými oblas»ami. Jej princípmi sú dôvera a prevencia zdravia ka¾dej ¾eny, ktorá hrá a sedí v ¹pecifických zónach.

Pre koho sú ¹kolenia atex urèené?©kolenie ATEX sa týka ochrany pred výbuchom a informácií ATEX. Sú urèené pre plnohodnotných zamestnancov, ktorí chodia v potenciálne výbu¹ných priestoroch, vrátane riadiacich pracovníkov, technologického personálu a osôb zodpovedných za bezpeènos» a hygienu kníh v mene. Vykonávanie cvièenia je nevyhnutným dôvodom na vykonávanie odporúèaní noriem PN-EN 60079-17 týkajúcich sa po¾iadaviek na spôsobilos» pracovníkov v priestoroch Ex. Treba spomenú», ¾e ¹kolenie ATEX nie je náhradou za ¹kolenia s dôle¾itou pomocou, ktorá je ¾iaduca, aby sa vyplòovala samostatne, tak¾e stojí za to si vybra» slu¾by uznávanej spoloènosti, ktorá je komplexným ¹koliacim balíkom.