Przemyslaw

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisícov horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín podµa príkladov sú dokonale rozpoznané a zdokumentované. Identifikácia hrozieb, ktoré sa objavujú z ich prítomnosti v pracovnom procese, je preto pomerne populárna. Situácia sa stáva oveµa zlo¾itej¹ou v úspe¹nosti pohybu, skladovania alebo spracovania voµných materiálov. V prípade nehôd na zdanlivo ne¹kodných látkach, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v prachových rolách, sú nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Priemyselné centrálne odsávacie zariadenia sa pou¾ívajú na odstraòovanie usadeného prachu z parketových podláh, hladkých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Na záver si pamätá udr¾iavanie hygieny v domácnosti, zatiaµ èo ochrana pracujúcich µudí a in¹titúcií a príslu¹enstva pred nièivým vplyvom prachu, vrátane rizika sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá vyrába priemyselné zariadenia, musí vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s platnými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a ¾ivota ¾ien sediacich na mieste proti prachu.- ochrana organizácií a zariadení pred poruchami na konci ru¹enia prachu,- ochrana ¹truktúr aj µudí, ktorí vykonávajú èinnosti proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa vysú¹ajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos» mô¾e ma» za následok znièenie jednotky na odstraòovanie odpadu a celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny kvalifikované pre väè¹inu zariadení, ktoré sú vá¾ne ohrozené výbuchom.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, nápoj z dôle¾itej¹ích významov centrálneho vysávacieho zariadenia je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu odstránením z pracovného priestoru tzv. zvy¹kový prach. Toto rie¹enie na druhej strane maximalizuje bezpeènos» jednotky a po¾iar, ïal¹ia mo¾nos» umo¾òuje zní¾i» výdavky spojené s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Rovnako je potrebné poznamena», ¾e pri úspechu horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.