Prve zamestnanie po skoneeni strednej koly

Krátko po ukonèení ¹túdia som sa nemusel pripravova» na prácu, musel som si nájs» prácu. Zistil som ju v miestnom obchode s potravinami. Preto by bol populárny, ale mierne príjemný zá¾itok. Najmä z posledného obdobia, ktoré ma nikto - ani ¹éf, ani iní zamestnanci - nemajú v úmysle realizova». Bolo mi povedané, aby som pri¹la k súèasnosti o tejto ére a na¹la si prácu pre seba.

Samozrejme, úloha v potravinárskom obchode nie je mimoriadne dôle¾itá, aj keï existujú aspekty, z ktorých osoba zvyknutá na poslednú, ktorá stojí po druhej èasti pultu, si to neuvedomuje. Preto zamestnanec, ktorého výcvik bude po zanedbaní o¹etrený, bude v¾dy spôsobova» veµa nepotrebných chýb, ktoré èasto prinesú straty do obchodu. Straty, za ktoré zodpovedá zamestnávateµ v súlade s pracovným predpisom.U¾ vo v¹etkých stacionárnych obchodoch s potravinami je ¹tandardný termín xl & nbsp; fiskálny servis. Zvy¹uje úèinnos» umenia a minimalizuje straty. Veµkoformátové obchody sa v Poµsku hrajú u¾ viac ako dve desa»roèia, tak¾e bolo dostatok èasu na zlep¹enie metód tohto ¹kolenia. ©kolenie nového pokladníka alebo pokladníka, ktorý existoval na základe poslednej povinnosti ¹peciálne vy¹koleného ¹koliteµa, ktorý si vy¾iadal zamestnávateµ na ni¾¹ej úrovni. A noví zamestnanci na zaèiatku pomáhajú skúsi». Vzhµadom k tomu, ¾e ka¾dý z nás, pri nakupovaní so zµavou, správne poèul, ako nový pokladník ¾iada kolegu z pokladnice, aby pripomenul kód èlánku.Nakupujem v zµavnených predajniach na ïal¹ie roky. Z mojich poznámok sa zdá, ¾e nové osoby sa teraz µahko implementujú. Nepredpokladám, ¾e priemerná intelektuálna úroveò Poliakov sa v tom momente dramaticky zvý¹ila. Bol by som citlivej¹í na to, aby sa zistilo, ¾e metódy odbornej prípravy sa teraz vyvíjali. Zostávame vo voµnom trhovom hospodárstve od relatívne módneho a de facto sa ho stále uèiame. Taktie¾, ako rýchlo kladie dôraz na výkonnos» firmy vá¾ne ¹kolenie zamestnancov.Vynikajúca hodnota poskytovaných slu¾ieb je mimoriadne prestí¾na v podmienkach voµnej sú»a¾e. Vidie» ho pripravuje by» nieèo zrejmé, ako aj vymieòa» pokladòu pre saleswomen v obchode s potravinami, a teraz, niekoµko rokov po udalostiach popísaných v hlavnom prvku, stále mô¾ete stretnú» s mana¾érmi, aký sa neopakovali nutnos» vykonáva» personál. Niekoµko takýchto mana¾érov - presne.