Pripravuje sa na svadbu v hoteli

Plánovanie svadbyPre v¹etkých µudí je svadobný deò veµkým zá¾itkom. A tak nezávisí od toho, èi sa vydáme s intelektom, ak existuje poµský sen. Sníval som o tomto okamihu z môjho detstva. A to trvalo. Moja dlhoroèná snúbenica v krajine mi navrhla. Zaèali sme prípravy na poslednú obrovskú udalos». Izba, obleèenie, oblek sú kµúèové veci, o ktorých sme si mysleli. Nechceli si veµkú svadobnú hostinu, tak¾e miestnos» mohla by» nájdená pomerne rýchlo. Keï príde na ¾enské ¹aty, objednal som si to. Po dlhú dobu pochopila, èo chcem, ani som sa nepokúsila hµada» jedného v obchode, len som ¹la na ¹vadlenku. Pokiaµ ide o prípad, budúci mu¾ sa vôbec nestretol. On by s najväè¹ou pravdepodobnos»ou nosil jeho súèasný oblek, preto¾e v òom tvrdil, ¾e cítil veµa. Aditíva a ¹li rýchlo.

Výber snubných prsteòovStále je tu mo¾nos» výberu snubných prsteòov. Obaja máme radi jednoduché, moderné veci. V usporiadanie svadobných prsteòov tie¾ musia by» prijaté v tomto jazyku. Pri¹li sme so súèasným ¾ivotom spojenia svetla a èerveného zlata. Hµadali sme trochu, ale na¹li sme to takmer dokonalé. To bude rozhodujúce pre príjem, salónik nám ponúkol doèasný kruh po dobu pytaèiek.

Doèasné snubné prstene?®e nový trend sa tie¾ pripravuje na zvyk prstov pre nové ¹perky. To ma trochu rozosmialo a neskôr som pochopil, ¾e keby to bolo pre mòa ako iný prsteò, bolo to pre moju snúbenku novú novinku. Koniec koncov, ktorý klient chce nosi» lieky na prstoch? Nemajú radi by» zvoneni. Súhlasili sme s týmto prístupom a statoène pre¹li v posledných kruhoch. Môj budúci man¾el pracoval a poklepal na tento odkaz so v¹etkým, èo mohol. Najmä s okuliarmi. Áno a len za pivo piva. Musím v¹ak prizna», ¾e je na òu hrdý. A odporúèal v¹etkým svojim kamarátom. Tam boli iné situácie. Niektorí si mysleli, ¾e sme sa u¾ zosobá¹ili a my sme o nich neinformovali. Najmä jedna teta sa cítila silne urazená a bolo »a¾ké ju presvedèi», ¾e súèasné krú¾ky nie sú znova dôle¾ité. Povedala, ¾e svet bol blázon a nebol by v tejto ¹ialenstve. Ale prisµúbila, ¾e príde veµká svadba. V dôsledku toho sme od klenotníka obdr¾ali príslu¹né snubné prstene. Boli pekné. Práve to, èo sme si objednali. Teraz sme nemohli èaka», kým sme oficiálne zalo¾ení.

obradA¾ do dne¹ného vá¾neho dòa. Poèasie bolo drahé, slnko svietilo, èo je urèite ¹»astná predpoveï do budúcnosti. Nemám ¾iadne povery, ale veµmi sa mi to páèilo. Kostol bol nieèo, vkusne vyzdobený, èo bolo mojou zásluhou, trpím aj mojou sestrou. Naozaj sa vyrovnali s výzvou. Obleèili sme sa na mno¾stvo hostí. Kòaz nám dal povzbudenie. Najdôle¾itej¹ie slová stratili: Áno. Boli to rýchlo mu¾ a ¾ena. Boli sme veµmi ¹»astní. Teraz je èas hra». Pred nami bola svadba. V¹etci sme sa pres»ahovali do prenajatej izby, podávala sme slávnostnú veèeru. Predtým nariadený orchester odohral chop. Nemal ¾iadny úèel na tanec a strany. Ka¾dý sa bavil a¾ do svitania. Bol to skutoène dobrý deò.