Priklady a aplikacie mobilnych zariadeni

Donedávna boli mobilné zariadenia úplne doménou jednotlivých zákazníkov. V súèasnosti sa èoraz viac vyu¾ívajú v obchode. Vïaka dynamicky rastúcemu predaju inteligentných telefónov sa otáèajú aj potreby firemných zákazníkov. Urèuje súèasnos» a preèo inovatívne IT rie¹enia smerujú do kancelárií.

Dr Farin Man

Spoloènosti, ktoré pou¾ívajú systémy erp, èoraz viac ¾iadajú výrobcov tohto softvéru o mo¾nos» pou¾íva» ich prostredníctvom mobilných zariadení. Pou¾ívanie inteligentných telefónov je zvlá¹» u¾itoèné pri objednávke. Toto rie¹enie pou¾ívajú aj zamestnanci, ktorí sú nútení normálne cestova». Vo veµkej ¹kole doká¾u skontrolova» typ údajov. Mobilné systémy hrajú rovnaký princíp ako ¹tandardné programy erp. Jedinou variáciou je rozhranie, ktoré je prispôsobené mobilným zariadeniam. Príkladom rie¹enia, ktoré sprístupòuje tento typ údajov, je program comarch erp altum. Pou¾íva sa predov¹etkým pre µudí v be¾ných slu¾bách a obchodných podnikoch. Mobilné systémy erp pou¾ívajú dva spôsoby prístupu k informáciám. Prvá z nich je veµmi písomná aplikácia pre smartfóny. Predtým, ne¾ sa zachová, je potrebné ho zapísa» do zoznamu zariadení a in¹talácie. Prístup k informáciám nasleduje po prihlásení do predtým vytvoreného úètu. Nové rie¹enie je prístupom k tým, ktoré urèuje webový prehliadaè. V dne¹nom prípade staèí len prihlási» sa do tela - nie je u¾itoèné in¹talova» ¾iadny ¹peciálny program. Stojí za to, aby aplikácia na mobilnom zariadení bola neustále aktualizovaná na najnov¹ie mo¾nosti. To vám umo¾ní zabráni» mnohým nepríjemným udalostiam. Comarch erp altum má veµa veµkých modulov, tak¾e softvér mô¾e by» pou¾itý takmer v µubovoµnom poli. Zaèíname s financiami a úètovníctvom a pokraèovaním v logike a riadení µudských zdrojov.