Priemyselny krajae

V obchodoch av domácich poliach je èasto potrebné nieèo prerezáva» do vlastných tenkých plátkov. Toto je hlavne oznaèované ako studené mäso, syry a chlieb, ale stane sa, ¾e krájaè sa pou¾íva aj na nové úèely, na model na rezanie zeleniny alebo výrobkov, keï ich potrebujeme na výrobu tenkých plátkov.

V súlade s tým, èo chcem reza» na krájaè, je dodávané v urèitej èepeli - dobrej alebo zúbkovanej. Zúbkovaný je urèený na rezanie chleba, èo zjednodu¹uje "hrýz»" do jeho charakteru a prijíma» rovnaké plátky, a to aj pri rezaní mäkkého, èerstvého chleba. Zo série, pokiaµ ide o mäso a syry, sa staráme o malé, dokonca aj rezy, ktoré sú rezané efektívne a bez vedomej snahy. Na tento úèel pou¾ívame krájaè s hladkou, ale veµmi ostrou hranou, ktorá sa dobre vyrovná s tvrdým, rovnako ako s mno¾stvom dobrých mäsov a syrov.

Krájaè 310P Maga je zrejmý stroj pre rezanie, vhodný najmä pre kluby stravovanie i do obchodov. Pou¾íva ho výrobca kvôli vysokej sile a servisným zruènostiam. Vïaka v¹etkým, vrátane vizitiek, po poèiatoènom oddelení vzdelávania dôvery a bezpeènosti pri práci, mô¾ete zaèa» èíta» krájaè a slú¾i» na¹im pou¾ívateµom klobásy alebo plátky syra narezané v jasné. Krájaèe dobré znaèky umo¾òujú veµký problém s obrovskú mieru krájanie mäsa a syry, s minimálnym úsilím a odbojovej èinnosti zamestnanca. Takýto krájaè v záujme mô¾e u¹etri» veµa èasu, ktorý bol kedysi pou¾itý na krájanie výrobkov. Okrem toho je rozsah frézy s nastaviteµnou hrúbkou rezu, aby odkroiæ hrúbke rovnajúcej sa plátok alebo zní¾i» ¹unku na tenké, takmer priehµadné plátky, a preto chcel prípad pre surové ¹unky, ktoré sa konzumujú iba nakrájané hrubý papier.