Priein nehod podua systemu tol

Nápoje z najdôle¾itej¹ích prvkov bezpeènosti v priemysle sú ochrana µudského ¾ivota.Je známe, ¾e správne chyby vedú k najdôle¾itej¹ej dávke udalostí doma aj v umení. Tak¾e v urèitej dávke, na¹e zdanlivo nepodstatné a nepozorovateµné chyby robia to zlé.

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e pracovisko je starostlivo pripravené, dokonca aj za tých prekvapujúcich okolností. Tak¾e keï v dennej lekárni potrebujete nájs» náplas» a elastickú bandá¾, naozaj v pracovni & nbsp; musíme sa dosta» k najcharakteristickej¹ím zdrojom pomoci.Hasiaci prístroj alebo hasiaca deka - prvá línia hasenia po¾iarov, ktorá spôsobuje nenapraviteµné ¹kody a priame ohrozenie konania alebo zdravia - mô¾e ¾i» s takýmto po¾iarom. Ak sú v pracovnom priestore výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru - po¾iadajte o hasiaci prístroj dostatoènej veµkosti a metódy, aby sa zabránilo akémukoµvek ohrozeniu okolia.

Jednoduchá vec je, ¾e sa urèitým veciam nedá vyhnú» a spozna» sa - èo by sme v tejto situácii mali urobi»?Väè¹ina návrhov a predpisov predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj dobrých, a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle zákona je dôle¾itým faktorom by» pracovníkom a ¾iadna suma peòazí alebo cena cieµa nestojí za stratu na ¾ivotoch alebo za vá¾ne po¹kodenie zdravia. Sna¾te sa vyhnú» riziku, alebo sa s ním podeli» sami - ale bez ohrozenia seba!