Prenajom a pokladoa

Nie ste trvalý, je pokladnica u¾itoèná vo va¹ej spoloènosti? Skontrolova»! Povinnos» registrova» predaj na fi¹kálnej sume spravidla podlieha podnikateµom, ktorí pracujú pri predaji tovaru alebo slu¾ieb pre prácu jednotlivcov (nie spoloèností.

Nariadenie ministra financií zo 4. novembra 2014 zavádza niekoµko výnimiek z tejto povinnosti.Ako získame fotografiu z povinnosti ma» registraènú pokladòu? Po prvé, ná¹ pohyb v predchádzajúcom daòovom roku za prácu finanèných osôb a jednorazových poµnohospodárov nemô¾e predstavova» viac ako 20 000. z³. Ak by sme zaèali vo fi¹kálnom roku pôsobi», potrebovali by sme úver na výmenu. Upozoròujeme v¹ak, ¾e vý¹ka tohto limitu nie je ovplyvnená príjmom z predaja dlhodobého majetku, du¹evných a právnych hodnôt podliehajúcich odpisom. Majte v¾dy na pamäti, ¾e takéto transakcie chcú existova» potvrdené prostredníctvom faktúry.Nezabúdajme, ¾e situácie sú na¾ive, preto¾e v¾dy bude vhodné zaregistrova» predaj v pokladnici a núti nás k tomu, aby sme prepú¹»ali, ¾iadny zmysel pre zisk, ktorý robíme. Vyu¾íva rovnakú èinnos» aj v prípade predaja okrem iného LPG, spaµovacích motorov a ich skupín, karosérií motorových vozidiel, prívesov a návesov, kontajnerov, èastí vozidiel bez mechanického pohonu, strany motorových vozidiel (okrem motocyklov, rádiových zariadení, telekomunikácií. a televízia, fotoaparát, materiály z drahých kovov, tabak a alkohol.Potreba registrova» sa na pokladni elzab jota e & nbsp; je tie¾ povinná bez zmyslu obratu pre obe slu¾by. Existujú teda nové slu¾by medzi novými slu¾bami, ako sú: osobná doprava v automobilovej komunikácii, taxislu¾ba, oprava motorových vozidiel a mopedov, výmena pneumatík, otázky a technické prehliadky vozidiel, lekárska a zubná starostlivos», právne slu¾by, kozmetika a kaderníctvo.