Preklad dokumentov bedzin

21. storoèie je mimoriadnym rozvojom dopytu po inom type prekladu. Zároveò nemô¾eme by» µahostajní k tomu, ¾e softvérové lokality zohrávajú obrovskú úlohu. Èo je pod týmto termínom?

Séria opatrení prispôsobujúcich materiál otázkam miestneho trhu, ktoré okrem iného \ t preklad softvéru a je to zruèný preklad správ a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka, ako aj výber pre daný jazyk. Toto sa vz»ahuje na také úlohy, ako je úprava formátu dátumov alebo kµúè na triedenie písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na IT terminológiu, dokonca aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s vedou a umením spojeným s ERP, SCM, plánmi CRM, programami na podporu myslenia a práce alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie preberá spektrum príle¾itostí na oslovenie so zahranièným softvérom, prièom to isté sa mô¾e výrazne premietnu» do v¹etkých úspechov spoloènosti.Zavedenie materiálu pre svetové veµtrhy je vytvorené internacionalizáciou výrobkov. Tak¾e èo sú iní z miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobenie produktov po¾iadavkám potenciálnych kupujúcich bez zohµadnenia rôznych lokálnych charakteristík, kde sa lokalita zameriava predov¹etkým na reagovanie na dopyt konkrétnych trhov so zameraním na ¹pecifické potreby danej lokality. Preto je miesto postavené dodatoène pre v¹etko na trhu a internacionalizácia raz pre konkrétnu komoditu. Oba procesy sú v¹ak v súlade so sebou as veµkými plánmi pre globálne trhy - stojí za to premý¹µa» o uplatòovaní oboch.Existujú závislosti medzi polohou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali zohµadni» pri vykonávaní týchto procesov. Pred umiestnením by sa mala internacionalizácia zastavi». Stojí to za to, preto¾e dobre vedená internacionalizácia výrazne skracuje èas pomoci na mieste, èo predl¾uje obdobie, ktoré mo¾no vynalo¾i» na aplikáciu výrobku na trh. Táto hra, dobre vykonaná internacionalizácia je zárukou výhodného uvedenia produktu na miesto urèenia bez rizika spracovania softvéru po opustení etapy umiestnenia.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e by» kµúèom k obchodnému úspechu.