Pomoc svojmu die a u a jeho rodine

Mu¾i majú problémy s dospelými aj s de»mi. Niektorí sú schopní sami zaobchádza», ale niekedy je potrebná odborná pomoc. Najmä v záujme detí stojí za to reagova» rýchlo. V dne¹nej dobe nezachytáva niè zlé alebo poni¾ujúce, rodièia sa cítia bezmocní a nevedia, ako pomôc» ná¹mu die»a»u. Samotná láska nemusí by» na nízkej strane dostatoèná. A príèiny rôznych problémov sú pravdepodobne veµa. Poènúc situáciou zastra¹ovania, stresom súvisiacim s materskou ¹kolou alebo ¹kôlou, vá¾nou chorobou, rozvodom rodièov, ob»a¾ovaním alebo smr»ou blízkeho.

Deti na zozname sú stále silnej¹ie a »a¾¹ie, èasto existuje aj dôvod obviòovania a pri absencii odpovedí od zodpovedných µudí alebo nevhodných reakcií sa mô¾u zvý¹i» niektoré ru¹ivé príznaky. Staèí vidie» ¹tatistiky o tom, koµko pokusov o samovra¾du pochádza od mlad¹ích a mlad¹ích detí, aby pochopili rozsah problému.

Aké situácie dávajú dôvod na zvá¾enie toho, èo veµa chodí na detského psychológa?

Samozrejme, v¹etky útoky nekontrolovateµných vá¹ní a agresie sú urèite ru¹ivé. Áno, trojroèné die»a by ukázalo svoju nespokojnos» s touto technikou, ale staré deti by teraz mali kontrolova» svoj hnev. To, ¾e sa to deje inak, je krásnym signálom, ktorý si mô¾e vy¾iada» detského psychológa.Vyskytujúca sa spánok u detí star¹ích ako pä» rokov a dáva dôvod na veµké obavy a pravdepodobne oznamuje pomerne veµa emocionálnych problémov a to isté na inom pozadí. V tomto prípade je náv¹teva detského psychológa opakovane nutnos»ou.Traumatické situácie v¾dy spôsobujú ¹pecifické reakcie tela. Noèná mora, nespavos» alebo podrá¾denos» sú silou normálnej reakcie tela na stres. Mali by v¹ak prekroèi». Ak sa takéto ¹táty bránia viac ako niekoµko tý¾dòov, zriedka je to symbol, ktorý odporúèa ¹pecialistovi.Problémy s uèením mô¾u by» dôsledkom pomal¹ej du¹evnej vývinu die»a»a, ale aj znakom hlb¹ích problémov. Urèite je detský psychológ diagnostikovaný ako skutoèná príèina problémov a to isté je dôvodom pre ïal¹iu prácu.Znepokojujúce sú aj násilné èiny proti kolegom, pokojnej¹ím µuïom a zvieratám. Èasto sa obe»ami domáceho násilia správa veµmi èasto. Potom mô¾e v dospelosti spôsobi» vá¾ne dôsledky, tak¾e by ste mali zasiahnu» naozaj skoro.

Keï¾e dôvody na náv¹tevu detského psychológa sú postaèujúce, mora tie¾ nie je plná. Treba tie¾ pripomenú», ¾e v¹etky veµké ¾eleznice v prevádzke die»a»a mô¾u naznaèova», ¾e nieèo prebieha s die»a»om a po¾iada» o pomoc odborníkov.