Pokladnieny lekar

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má registraèné pokladne vo svojej vlastnej spoloènosti, zápasí ka¾dý deò s rôznymi problémami, ktoré mô¾u tieto zariadenia vytvára». Podobne ako akékoµvek elektronické zariadenia, pokladnice nie sú nezávislé od rozhodnutí a niekedy sa kazia. Nie majiteµ firmy vie, ¾e v urèitom okamihu, keï sa zaznamenáva pomocou pokladnice, mal by ma» nové zariadenie - len v prípade dokonalého zlyhania.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladne na predaj výrobkov alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií zo strany daòového úradu, preto¾e to zabráni po¹kodeniu predajného zoznamu pri poruche hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené spolu s registraènou pokladòou by mali obsahova» slu¾obnú evidenciu pokladnièného registra. Tento zoznam zahàòa nielen opravy zariadenia, ale aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo zmenách v jej pamäti. V slu¾obnej pozícii musí by» napísané viac ako jedineèné èíslo, ktoré daòovník dala pokladnici, názov spoloènosti a adresu priestorov, v ktorých je hotovos» prijatá. V¹etky tieto údaje sú platné pre kontroly od daòového úradu. Akékoµvek zmeny v pamäti pokladne a jej oprava sa týka cvièení ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ka¾dý podnikateµ pou¾ívajúci registraèné pokladne podpísa» zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o ka¾dej zmene pokladnièných slu¾ieb. Predaj vo vý¹ke daòových súm by sa mal uskutoèòova» nepretr¾ite, tak¾e ak je pokladnica plná, musíte si vymieòa» názor za inú, a pamäta» si na èítanie pamäti. Èítanie pamäte pokladnice je pravdepodobné, ¾e bude ¾i» - a to aj ako jej zmena vykonaná iba a len autorizovanou entitou. Okrem toho musí by» táto práca vykonaná za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania daòovej pokladnice je pripravená príslu¹ná správa, ktorej kópia sa zaúètuje daòovému úradu a ïal¹iemu podnikateµovi. Tento protokol musí dodr¾iava» v súlade s novými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho vina mô¾e kona» ulo¾ením sankcie úradu.