Pokladnice a platobny terminal

My daòoví poplatníci, s pokladòou, sú takmer v¹ade. Tak to isté v taxi, alebo tak v obchodoch s potravinami, alebo to isté v kinách, èi u¾ v dlhých obchodoch alebo raz v apartmánoch poskytujúcich rôzne, men¹ie slu¾by. Je mo¾né nekoneène vymieòa» si my¹lienky. Nezabúdajme tie¾, ¾e keï kúpime produkt online, keï obdr¾íme balík - okrem samotného produktu by sme mali tie¾ získa» potvrdenie.

«a¾ené rovnaký s tým, ¾e daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú transakcie na prácu jednotlivcov (èo teda nemajú zapoji» do hospodárskej èinnosti, a dokonca aj poµnohospodári pau¹álnu majú - podµa zákona - povinnos» vykonáva» starostlivé záznamy o obchode odkazova» pomocou registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e je s to rôznymi spôsobmi.

Koniec koncov, èo máme robi» ako podnikateµ, keï pokladnica prestane pracova», keï sa rozhnevá? Aj v chuti v niekoµkých a¾ dokonalých chvíµach ... Alebo máme jednu mo¾nos», aby sme neboli nútení - z dôvodov, o ktorých vieme, ¾e stratíme - prelomi» predaj?

So slu¾bou tu niè nové nevzniká ako rezervná pokladòa. V prípadoch, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòovník prevzia» rezervu z dotácií. Samozrejme, ak má jeden. Nepochybne z formálneho hµadiska podnikatelia nie sú nútení by» trochu nadbytoèný fi¹kálny ostrý. Sú jednoduché, najmä v stacionárnych obchodoch, aj na vysokých trhoch. Vo výnimoèných prípadoch - èo je urèite pa¹ovanie hlavného domu & nbsp; - ktoré chce pokraèova» v predaji, sa ukazuje, ¾e jediným rozumným rie¹ením je pou¾itie rezervnej registraènej pokladne. Mimochodom, o tom mô¾ete dobre èíta» v umení. 111 par. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie pokladnice je bezpochyby niè príjemné. Je dobré, ¾e mô¾eme situáciu zachráni» pomocou rezervnej pokladnice. Povedzme v¹ak, ¾e v období, keï sa daòovník zmení z zaznamenávania predaja na dobrú hotovos», mal by okam¾ite informova» príslu¹ný daòový úrad o tejto skutoènosti. Oznámenie by malo obsahova» prílohy, ako napríklad: informácie o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene rozbitých náhradných zariadení. Na základe výsledku: je stále dôle¾ité, aby sa v prípade ukonèenia predaja prijala rezervná registraèná pokladòa.