Pokladnica v anglietine

Je tu chvíµa, kedy sú finanèné pokladnice vy¾adované zákonom. Potom sa pou¾ívajú elektronické organizácie na evidenciu obratu a èiastok splatných z nehospodárskeho predaja. Za svoju chybu mô¾e by» zamestnávateµ potrestaný podstatnou pokutou, èo vedie k jeho spokojnosti. Nikto sa nechce vystavi» kontrole a pokutám.Èasto je mo¾né, ¾e podnik je vyrobený na veµa malých priestorov. Podnikateµ predáva svoje výrobky v stavebníctve a v podnikaní ich väè¹inou ukladá je jediným neobsadeným povrchom, kde je stôl. Pokladnice sú preto rovnako nepostrádateµné v prípade úspechu obchodu, ktorý má veµký obchodný priestor.To je to isté v prípade µudí, ktorí vytvárajú extramural. Je »a¾ké si predstavi», ¾e obchodník sa pohybuje od hotovosti bohaté finanèné a v¹etko vybavenie potrebné pre jeho veµké vyu¾itie. Sú otvorené pre trh, prenosné pokladne. Obsahujú malé rozmery, výkonné batérie a funkèné slu¾by. Tvar sa podobá terminálom na platbu kartou. Vykonajte je tak atraktívne pre prácu v krajine, a preto napr. Zoobowi±zañ to keï ideme priamo príjemcovi.Finanèné zariadenia sú dôle¾ité aj pre niektorých klientov, nielen pre vlastníkov firiem. Vïaka pokladnici, ktorá je vytlaèená, je zákazník oprávnený poda» s»a¾nos» na zakúpený tovar. Tento doklad je nakoniec dôkazom na¹ej nákupnej slu¾by. Existuje tie¾ potvrdenie, ¾e zamestnávateµ vykoná právne kroky a poskytuje pau¹álnu sumu z predaných materiálov a pomoci. Ak nastane situácia, ¾e pokladnica v supermarkete je odpojená alebo neèinná, mô¾eme ju vydáva» úradu, ktorý podnikne vhodné kroky proti zamestnávateµovi. Ohrozuje ho s veµkým finanèným trestom a èasto aj s pokusom.Fi¹kálna zariadení a majiteµov pomáhajú regulova» ekonomickú situáciu v spoloènosti. Stranou ka¾dý deò, preto¾e je súhrn zobrazený ka¾dý deò, a na konci mesiaca chceme vytlaèi» celý zoznam, ktorý nám uká¾e, koµko peòazí zarobili. Sa k tomu mô¾eme µahko zisti», èi niektorý z typov prisvojuje vlastné peniaze, alebo len svoj vlastný podnik, alebo je prospe¹ný.

HalluPro

Tu nájdete pokladnice