Pokladnica 50 transakcii

Pokladnice sú rýchlym prvkom, ktorý prichádza do poradia vybavenia pre ka¾dý obchod alebo nové maloobchodné a servisné zariadenia. Rozvoj technológií spôsobuje, ¾e tieto zariadenia sú èoraz viac vhodné, ich údaje a aplikácie sa roz¹irujú. Teraz na námestí nájdeme hotovos» pre ka¾dú firmu. Zariadenia je mo¾né rozdeli» aj na niekoµko skupín.

Snail FarmSnail Farm Unikátna sila liečivých vlastností hlienu slizu pre krásnu a večne mladú pleť

Prenosná pokladnièka sa vyznaèuje tým, ¾e zaberá malé rozmery. Koniec koncov, je veµa èo ponúknu», pokiaµ ide o stav funkènosti. Najlep¹ie je pou¾i» v èase, keï sa hodí im vykonáva» opakujúce sa obsah v tr¾bách. Na ktorých miestach budú prenosné registraèné pokladne fungova» najlep¹ie? Predov¹etkým, aby sa zapojili do malého obchodu a remesiel. Sú tie¾ odporúèané pre zamestnancov, ktorí sa podieµajú na predaji z domu do domu a vonkaj¹ích podujatiach. Oni sú èasto vidie» ako na trhoch a parkoviskách. Cash tento model je mo¾né naprogramova» v priemere a¾ 3000 PLU. Tento model pokladne bude fungova» dobre v elektronickom obchode. Pokladnièné internetový obchod, by bolo navy¹e je povinná & nbsp; keï roèný obrat presiahol 20 000 zlatých. & Nbsp; Samostatná pokladnica má niekoµko funkcií z ¹ir¹iu ¹kálu mobilných kancelárií. Dôle¾itou hodnotou je preto, ¾e k nim mô¾ete pripoji» zostatok alebo poèítaè. Èítaèka kódov funguje rovnako. Tie¾ ako registraèné pokladne majú nízku veµkos». Akú ekonomickú úlohu pou¾ije pri ich kúpe? Kvôli malej veµkosti bude malá pokladòa fungova» v malých miestnostiach. Cash-samotný model bude ideálnou voµbou pre µudí, ktorí sa zapojili systémom kiosk alebo predajòu, malé sídlisko. Systémové úèty so zmenami sú smerované do úplne novej cieµovej èasti. Idú do veµkých predajní, v ktorých sú zriadené viaceré pokladne. Ich funkcia existuje, tak, aby boli schopné získa» samostatne ako cash-samostatne, alebo v spolupráci s novými zariadeniami. Inovatívne rie¹enie, ktoré sa objavili v súèasnom dizajne, vyrobi», napríklad, mô¾e by» nakonfigurovaný s novými hotovos», poèítaèové, platobných terminálov.