Poistny ventil

®ijeme v èase, keï na nás v ka¾dom ¹tádiu èakajú rôzne nebezpeèenstvá. Èasto by som mal pocit, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. To by preto spôsobilo výbuch kotla, èo na¹»astie spôsobilo len nákladné opravy. Teraz si uvedomujem, ¾e poslednú mo¾nos» mo¾no µahko strati», hoci niektorí obèania o tomto návrhu nevedia.

Svadba je v súèasnej dobe objekt, ako sú klapky alebo bezpeènostné ventily. Tam je posledný ¹týl ventilu, ktorý sa automaticky odstráni, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prípustné hodnoty. To zabraòuje explózii takýchto stavebných momentov, ako sú nádr¾e, potrubia a podobne. Prvýkrát bol pou¾itý vo zvy¹ku sedemnásteho storoèia v extrémne jednoduchom zariadení, ktorým bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely poistných ventilov, v¹imneme si, ¾e je tu posledná rozhodujúca doska, ktorá sa znièí, keï plyn prejde povolený tlak.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol ventil sám peèený. Zákazník zariadenia ho èasto nevedome úètoval. Preto boli veµmi silne pou¾ité dva nezávislé ventily, najèastej¹ie umiestnené na opaèných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily sa be¾ne montovali do parných strojov. Tým sa zabránilo náhlemu zvý¹eniu tlaku, ktorý prevládal v hnacom mechanizme vozidla. Hrozilo, ¾e exploduje, ktorého produktom by mohla by» dokonca smr» v¹etkých cestujúcich.Mám mo¾nos» zaujíma» èitateµov o bezpeènostné ventily. Ka¾dý, kto èítal tento materiál, si pravdepodobne uvedomuje mimoriadne dôle¾itú úlohu, ktorú tieto mechanizmy zohrávajú v súèasnom svete a priemysle.