Poeitaeove programy bhp

Softvér Enova bol vytvorený skupinou odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri pracovali niekoµko rokov bez prestávky, aby dokázali dokonalý èlánok. Ich dokonalos» je navy¹e dlhé roky úzkej spolupráce s mu¾mi, ktorí mô¾u poèíta» s dvadsa»¹tyrihodinovou podporou sedem dní v tý¾dni. V¹etkým mu¾om sa zaobchádza individuálne. Rýchla a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru tak, aby bola e¹te lep¹ia a e¹te praktickej¹ia, tak¾e by som nemal jednoduché na IT námestí.

Program Enova Kadry tudzie¿ P³ace je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie µudských zdrojov v ka¾dej spoloènosti. Zaoberá sa podnikmi, ktoré zamestnávajú od niekoµkých a¾ po niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s dôle¾itou µahkos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Z hµadiska záznamov o osobných údajoch, výpoètu ZUS, daní, miezd alebo nemocenských dávok. Softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u to by» okrem iného zamestnanci správnej rady, úètovné kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by v oblasti pracovných výpoètov alebo personálnych záznamov, ako aj samotní zamestnanci oddelenia µudských zdrojov a miezd.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a Payroll pre rast a efektívnej¹ie spravujte svoje vlastné meno. Program priná¹a v oddelení zlep¹enie procesov riadenia µudských zdrojov, efektívnos» systému, minimalizovanie rizika chýb, automatizáciu procesov, rýchly a intuitívny prístup k kompletným informáciám o µuïoch. Softvér ¹etrí èas v oddelení µudských zdrojov a pracuje v potu svojej neustálej práce. Program zaruèuje úplnú zhodu so v¹etkými zákonnými pravidlami a podmienkami, ktoré pôsobia na celom území na¹ej krajiny.

Vyberte softvér ENOVA personalistiky a miezd, a naznaèujú, ¾e to stojí za to. ©pecialisti na zamestnanca je v prevádzke dvadsa»¹tyri hodín denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám in¹taláciu, konfiguráciu a spusti» softvér, pripravi» poèítaèového systému spoloènosti pre prácu so softvérom centra.