Po iarnych poplachovych systemov tandard

Green Barley Plus

Zvuky ako jeden názov berie do úvahy údaje pre akustickú signalizáciu. Zariadenia tohto typu sa pou¾ívajú v interných po¾iarnych poplachových systémoch, mô¾u tie¾ poskytova» pre individuálne úèely, napr. Technickú signalizáciu, ktorá signalizuje zlý stav zariadenia. Akustické signalizaèné zariadenie mô¾e by» pou¾ité najmä v uzavretých priestoroch.

Akustický indikátor je na dvoch stranách. Dôle¾itou fázou je správne signalizaèné zariadenie umiestnené v ¹peciálnom puzdre z umelého tela. Toto puzdro navy¹e obsahuje elektródy, ktoré pracujú na pripojenie napájacieho napätia a kolíka, vïaka èomu plánujeme mo¾nos» zvoli» si zvuk. Na druhej strane akustickej sirény je zásuvka, ktorá zaruèuje pripojenie sirény na strop alebo na stenu.

Aby bolo mo¾né spusti» akustické signalizaèné zariadenie, mal by ma» obrázok a dodatoène otoèi» tienidlo doµava. Potom je dôle¾ité odvá¾ne otvori» tienidlo a základòu. A ak máme v pláne zatvori» sirénu, musíme najprv nastavi» vstupy, ktoré sú definované rovnakou farbou, potom zostavi» sirénu a vykona» dobrú rotáciu so ¹ípkou. Hranie tohto rie¹enia sme si istí, ¾e nepo¹kodíme ¾iadnu èas» takéhoto signalizaèného zariadenia.

Existuje mnoho spôsobov akustickej signalizácie na domácom trhu a nákupom takéhoto zariadenia po¾iadajte predajcu o ka¾dý detail. Urèite vám povie, ktoré signalizaèné zariadenie bude pre nás vhodné. Sirény existujú aj v skupinách, ktoré je mo¾né in¹talova» vonku. A je dôle¾ité, ¾e je to presne to, ¾e o v¹etkom sa dá èíta» presne v¹etko. Preèo sa spoliehame na plytvanie èasu, na rohy a re-shopping. Rozmery akustických sirén sú rozdielne, mali by by» zvolené len na povrch miestnosti, v ktorej musia by» namontované. V tejto povinnosti a informácii sa mô¾eme opýta» predávajúceho alebo èíta» o takýchto zariadeniach v on-line stavbe.