Osvedeenie auditora fyzickej bezpeenosti zariadeni

Systémy odolné voèi výbuchu sú odolné voèi výbuchu, ktoré sa zaoberá ¹iestimi základnými èinnos»ami. Preto¾e ka¾dý priemyselný podnik musí by» posudzovaný individuálne, koneèný rozsah potrebných opatrení je prezentovaný na základe auditu bezpeènosti explózie. Dôle¾ité je, ¾e orgán, ktorý je spravovaný pre samotné zariadenia, fragmenty in¹talácií, ako aj celé obrovské výrobné závody.

©tandardný bezpeènostný systém zahàòa:

Identifikácia a okrem toho posúdenie rizika.Vypracovanie hodnotenia rizika pravdepodobnosti výbuchu av prípade nových investícií a obdobia existencie.Urèenie zón ohrozených explóziou, úspechu nových investícií, koµko aj na projektovej úrovni.Vypracovanie dokumentu, ktorý bude chráni» pred explóziou.Prevencia alebo zní¾enie rizika výbuchuKontrola existujúceho výberu ïal¹ích procesných zariadení a pohonov pre prevádzku v trvalých priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu.Minimalizácia zdrojov vznietenia výbu¹nej atmosféry pou¾itím elektrotechnických rie¹ení v nevýbu¹nej príprave a najneskôr rozvádzaèe, svietidlá, kazety a panely zodpovedné za riadenie, spínacie zariadenia, bezpeènostné spínaèe.Minimalizovanie výbu¹ných atmosfér in¹taláciou systémov na zachytávanie prachu, centrálneho vysávania a ventilácie.Obmedzenie úèinkov výbuchu na bezpeènú úroveòIn¹talácia systému na potlaèenie výbuchu.In¹talácia systému na odµahèenie výbuchu.In¹talácia systému odpojenia výbuchu.

Rozsah implementácie výbu¹ného bezpeènostného systému závisí od jasných potrieb výrobného závodu. Odborníci vykonávajú audit bezpeènosti in¹talácie zariadení, prevádzok a hál, ktoré závisia od smernice ATEX. Výsledkom je správa, ktorá jednoznaène identifikuje kritické body miestností, ktoré sa skúmajú v jednoznaènom poradí. Táto správa je princípom, ktorý urèuje rozsah systému, v ktorom bude implementovaný v danom výrobnom závode.