Organizacie vzdelavacieho procesu

Núdzové osvetlenie je in¹talované v e¹te väè¹ích dávkach predmetov. Sú to najmä domy, haly a iné pracoviská, ako aj ¹koly a vysoké ¹koly. Aktuálne èasy núdzového osvetlenia sú inzerované av súkromných priestoroch - rodinné domy a byty.

Núdzové osvetµovacie zariadenia sú kombinované tak, ¾e náhle vypnutie prívodu elektriny nespôsobí neoèakávané vypnutie osvetlenia. V opodstatnených prípadoch by takýto jav mohol spôsobi» katastrofické následky na model v dielni, kde pracujú stroje s pohyblivými èas»ami, nechránené krytom. Preto sa aj v okolí staveniska na¹li vhodné záznamy o probléme potreby pou¾itia zariadení núdzového osvetlenia.Núdzové osvetlenie, ktoré chodí na inom princípe. Je pravdepodobné, ¾e bude ¾i» prostredníctvom svietidiel, v ktorých je známa malá batéria. Nabíja sa poèas normálnej prevádzky elektrickej siete, zatiaµ èo poèas výpadku napájania sa automaticky vykoná núdzové osvetlenie nabíjaním batérie. Tento prístup vy¾aduje pridanie dodatoèného vodièa do fázy osvetlenia, èo je fázový proces s kon¹tantným napájaním bez ohµadu na hodnotu svetelného spínaèa. Stojí za to, aby bol zdroj osvetlenia vo svietidle ¾iarovka LED, preto¾e dostáva niekoµko prúdov. LED núdzové svietidlo umo¾òuje pou¾itie be¾ných LED svietidiel vhodných na obchodovanie, nie je potrebné kupova» ¹peciálne ¾iarovky u výrobcu.Centralizovaný zdroj energie je iný spôsob prevádzky núdzového osvetlenia. V samostatnej miestnosti sa nachádza sada akumulátorov s vysokým obsahom, ktoré umo¾òujú, aby svetlo v celej budove bolo aj niekoµko hodín. Generátory oznaèujú aj predå¾ený pracovný èas osvetlenia a tie¾ mo¾nos» vyu¾itia energie inými zariadeniami.