Organizacia prace uetovneho oddelenia

Pracoval v obchodnom názve nábytku. Majiteµ zamestnal zamestnancov v skladoch, aj v skladoch, ktoré prichádzajú na iné miesta. Pracoval som v tomto sklade. Dom bol príli¹ nízky na mno¾stvo tovaru, ktoré som plánoval ulo¾i». Nedostatoèný rozvoj priestoru bol zameraný na paradoxné situácie, keï urèitý zamestnanec musel èaka» veµa èasu, preto¾e cesta medzi hromadami zariadení na prepravu bremien na invalidných vozíkoch bola príli¹ malá.

Potom som pochopil, ¾e v dne¹nom systéme bola posledná technológia neproduktívne strávila veµa èasu. Ïal¹ou vecou, ktorá predå¾ila prácu, bolo zlé osvetlenie, napokon staèilo namontova» jasné svieèky, ktoré by problém vyrie¹ili. Zamestnanec, ktorý dokonèil objednávku pre mu¾a, namiesto toho, aby videl na diaµku produktový ¹títok, musel ohýba» a vyhµadáva» a èasto má telefónne svetlo. Ako vidíte v tejto skutoènosti, majiteµ úplne nevenoval pozornos» takýmto situáciám, prièom neskôr po¾iadal o termín na vykonanie konkrétnej objednávky. Myslím, ¾e na správnom mieste, rovnakých zariadeniach, komodite a v¹etkých prvkoch pou¾ívaných poèas dòa sú veci mimoriadne dôle¾ité. Nie je to len o úèinnosti takého èloveka, teda o vý¹ke nákladov, preto¾e toto obdobie je peniazmi, ale aj takýto zamestnanec je èasto podrá¾dený, preto¾e by mohol urobi» nieèo rýchlej¹ie, za ni¾¹ie náklady na silu. Existuje mnoho faktorov, ktoré zlep¹ujú kvalitu úlohy v kompozícii. Najdôle¾itej¹ou vecou je dobré osvetlenie, tak¾e majú ¾iarivky a dobré riadenie tovaru prijaté v obchode tak, aby hos» neuvoµnil svoje vlastné nohy. Pokiaµ ide o typ èasopisu, musíme venova» pozornos» teplote v mieste a vlhkosti. V poslednom prípade, keï hovoríme o nábytku, miestnos» vy¾aduje, aby bola dos» suchá, preto¾e vlhkos» bude de¹truktívne ovplyvòova» telo, z ktorého je zariadenie vyrobené. To sú len základy, a¾ keï aj veµké spoloènosti mô¾u zabudnú» na dôle¾ité veci.