Norma iso bezpeenost informacii

Bez ohµadu na ekonomickú prácu, o ktorej hovoríme, by pracovisko malo charakterizova» vysoký ¹tandard bezpeènosti. Zabezpeèenie toho zahàòa okrem iného aj núdzové východy, ktoré musia by» dobre oznaèené, aby sa pri po¾iari alebo pri ïal¹om výpadku, ktorý hrozil, ¾e sú µudia, boli v dobe, kedy bezpeène opustili miesto.

Dôle¾itá vec nie je v súkromných kanceláriách, výrobných halách, zariadeniach verejnej správy av obytných budovách, vedách a univerzitách. Základnou èinnos»ou v podstate oznaèenia núdzových východov je svietidlo LED na núdzové osvetlenie.Rie¹enia v súèasnej záplave sú kombináciou vynikajúcej produktovej triedy s novým dizajnom a estetickým povrchom. Zároveò sú vhodné na montá¾ v mnohých modeloch a formách. Bezpeènos» zaruèuje dokonca osvetlenie celého povrchu znaèky a rozpoznávacie rozmedzie 30-40 metrov. Koniec koncov, vo vz»ahu k po¾iadavkám objektu by mal by» pravdepodobne výnimoène viazaný s vy¹¹ími rozmermi. Stojí za zmienku, ¾e pozitívnou výhodou je zároveò pou¾itie modernej LED, ktorá sa prejavuje vysokou trvanlivos»ou. Z tohto dôvodu sa pridávajú k ni¾¹ím prevádzkovým a prevádzkovým nákladom a sú zároveò dobrým prírodným prostredím.Svietidlo na núdzové osvetlenie, ktoré má niekoµko typov elektroniky, vrátane autotestu, individuálneho napájania alebo prispôsobeného monitorovaciemu parabolu. Zvyèajne v súprave nájdete aj príslu¹enstvo, ktoré zaruèuje in¹taláciu svietidiel vo v¹etkých konfiguráciách, ako dôkaz na strop, steny a pomocou ve¹iakov. K dispozícii sú aj varianty výklenkov. Dôle¾itá je skutoènos», ¾e sú zostavené bez zlo¾itých nástrojov. Treba tie¾ poznamena», ¾e kvôli odstráneniu »a¾kých kovov a pou¾ívaniu energeticky úsporných technológií sú moderné tvarovky ekologicky ¹etrné. Zvyèajne sú vyrobené z trvanlivého polykarbonátu a piktogramy umiestnené na nich sú v súlade s európskymi po¾iadavkami. Vïaka takýmto rie¹eniam mô¾eme by» istí, ¾e evakuaèná trasa bude dokonale viditeµná a µudia sediaci v objekte sa budú cíti» bezpeène a pohodlne.

Pozrite si a èo existuje ATEX