Nebezpeeenstvo vybuchu prachu

https://ecuproduct.com/sk/tibettea-active-najlepsie-riesenie-bolesti-chrbta-a-bolesti-klbov/

Existujúce disproporcie v právnych aktoch, ktoré sa prená¹ajú na bezpeènos», najmä v oblastiach vystavených výbuchu metánu alebo uhoµného prachu, spôsobili rozhodnutie o ich prekonaní vytvorením príslu¹nej smernice. Preto bola vytvorená smernica ATEX v oblasti zón, ktoré sú priamo vystavené výbuchu.

Spoloènos» tohto právneho dôkazu pochádza z francúz¹tiny, èo presne znie atmosféraExplosible. Hlavnou úlohou tejto smernice bola najdlh¹ia preká¾ka výbuchu metánu alebo uhoµného prachu v nebezpeèných oblastiach. Preto je diskutovaný dokument tie¾ ¹iroko venovaný ochranným systémom aj pri zariadeniach, ktoré sa spú¹»ajú v blízkosti oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu. Hovorím viac o elektrických zariadeniach tu.Spolu s predpismi smernice ATEX výbu¹nej atmosféry v spomínaných medzier mô¾e prúdi» zo zásobnej, výrobu a pou¾ívanie prídavných látok, ktoré sú v podstate rovnaké väzobné so vzduchom, alebo s druhou látkou mô¾e spôsobi» plesní výbuch. Veµkos» týchto bázou je mo¾né uvies», najmä horµavých kvapalín, a dvojicu tejto rýchlosti, ako alkoholy, étery, benzínu. Ïalej zahàòajú palivové plyny, ako je bután, propán, acetylén. Ïal¹í obsah je prach a vlákna, ako je cín prá¹ku, hliníkového prá¹ku, prachu alebo uhlie.Nie je v¹ak mo¾né opísa» v¹etko, èo je v tomto dokumente. Preto pri skúmaní tohto normatívneho aktu vo v¹eobecnosti treba spomenú», ¾e ovplyvòuje v¹etky podmienky a potreby v rámci metód a pomôcok uvedených vo výbu¹ných plochách. Podrobné pokyny v¹ak mô¾u by» v opaèných materiáloch. Treba pripomenú», ¾e nové materiály, ktoré regulujú rozsah výbu¹ných zón s metánom alebo uhoµným prachom, sa v ¾iadnom prípade nemô¾u lí¹i» od princípu ATEX.Malo by sa, aby v¹etky zariadenia v nebezpeèných zónach chcú existova» len oznaèené znaèkou CE, èo znamená, ¾e to vy¾adovalo postup posudzovania zhody, ktorý vykonala notifikovaná spoloènos».

Smernica o novom prístupe (od takzvanej smernice ATEX v prípade nezhody medzi nástrojmi vo výbu¹ných zónach naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e zaèa» kroky na stiahnutie takéhoto zariadenia.