Modelovanie kratkych vlasov pre kefu krok za krokom

Moja sestra sa veµmi zaujíma o to, aby sa bavila s vlasmi, zvyèajne ju mô¾ete pohladi» a èisti» si vlasy. Zároveò je naozaj absorbovaná, ¾e ak chcete, aby celá vec vyzerala krásna, mô¾ete si da» jeden prámik ¹es»krát, v¾dy si na ne polo¾te ma¹le na vlasy, alebo ich pripevnite sponami. Najviac tú¾ob je výkon ¹koly a zameranie sa na ne. Jej nové stvorenie, Princes Joker, v¹ak bolo originálne a vy¾adovalo perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ju moja matka zamotala niekoµkými prameòmi s lukom, ktoré k nim boli pripojené. Neskôr tento dobrý jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Budem kraj¹ie v izbách .... a to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania pri ich vytváraní. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. A ako potom hostia s aristokratmi zmenili svoj názor dos» rýchlo. Odhaduje sa, ¾e od zaèiatku predstavenia uplynuli asi dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil víziu, zatiaµ èo vo svojom prejave to znelo takmer toµko "nieeee, nepáèi sa mi to, nepamätám si niè z aristokrata, ktorý je vysoko jej". Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy ostrihali v èasti naplnenej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, teraz máme schopnos» ostriha» si vlasy, ktoré zároveò pre¹li veµmi hladko. Jej matka, na jednej strane, bola pripravená aj na ïal¹ích pár minút.

LashParadeLashParade - Zoznámte sa s jednoduchým spôsobom dokonalosti, hustých a dlhých rias!

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá