Mikroskop s jasnym zornym pouom

Kolposkopia bol objavený Hans Hinselmanna v roku 1920 piatej. Tam sú prítomné okrem gynekologické vy¹etrenie, ktoré èaká, a je naplnený pod mikroskopom, ktorý je vïaka vstavanej do objektívu umo¾òuje, aby lekár primerane skúma» skutoèný výkon ¾enských reprodukèných orgánov.

Je veµmi ¹truktúrovaná, aby preskúmala vulvu, vagínu, dolnú hypofýzu krèka maternice a samotný krèok. Tento prístroj dostane blízko k výrobným èase, preto¾e kilkorgu len minútu rozozna», èi ¾enské telo je ohrozený ochorením alebo nie, èi u¾ sedí na òom ¾iadne nádory, ktoré nemô¾u by» vidie» stopy. Rakovina je naj»a¾¹ia zo v¹etkých chorôb. Napriek pokroku v medicíne v súèasnej dobe zostáva naïalej prakticky nezvratný, ak sa zistí príli¹ neskoro. Teda, navy¹e k ¹tandardnej gynekologické, ktoré nie sú detekované v skorých ¹tádiách neoplastických lézií, trvá rad ïal¹ích ¹túdií, ako je cytológia. Koniec koncov, existuje diagnóza, ktorá je schopná odhali» neoplastické zmeny iba v sedemdesiatich percentách. Kolposkopiu, ktorý je splnený pomocou nástroja s názvom kolposkop je oveµa výhodnej¹ie, preto¾e sa tvorí viac ako devä»desiat percent príle¾itosti na detekciu rakoviny v prvom stupni uvedeného. Preèo je to tak dôle¾ité? Vzhµadom k tomu iba prvý, najmen¹í ¹tádium nádorových lézií je stopercentne lieèiteµná, ale èím viac pokroèilom ¹tádiu, mlad¹í pacientovi ¹ancu na ¾ivot. Uvedený v oblasti medicíny a ¹pecialisti zdr¾iavajú tému gynekológie a rakoviny reprodukèných orgánov ¾eny, argumentova», ¾e to stojí za to zmie¹a» dve skú¹obné metódy, ktoré vykonávajú testovanie ster Pap a udr¾iavanie Kolposkopia. Veµa je v skutoènosti stopercentnou zárukou rýchlej detekcie rakoviny a praktickej istoty jej lieèby. Preto robím výskum aspoò raz za ¹tvr»rok.