Mala pokladoa

Kde mô¾em kúpi» pokladòu? Na zaèiatku je mimoriadne dôle¾itá rada: Nezabudnite, ¾e nie v¾dy najlacnej¹ia cenová ponuka, bude to najlep¹ia voµba!

Pred zakúpením pokladnicePri výbere miesta, kde si kúpime fiskálne zariadenie, stojí za to pýta» sa priateµov, èi mô¾u odporuèi» spoloènosti so slu¾bami, ktoré pou¾ívajú, sú tie¾ spokojní. Ak na¹i priatelia nemajú registraènú pokladòu, ïal¹ím krokom by malo by» urèi», èi spoloènos», ktorej ponuka sme si vybrali, oznaèuje individuálny internetový majetok odkazmi vydanými výrobcami registraèných pokladníc, s ktorými spolupracujú. Slú¾i nám rovnaká záruka slu¾ieb na vysokej úrovni alebo spotrebitelia, ktorí vyu¾ili pomoc tejto èasti. Skontrolujte tie¾, alebo spoloènos» zamestnáva najmenej dvoch servisných technikov, ktorí doká¾u zakúpi» zariadenia, ktoré chcete zakúpi». Stojí za to hµada» autorizovaných distribútorov ako pokladnice pre elzab kraków.

Na èo treba venova» pozornos»Ak máte v úmysle prevádzkova» predaj 24 hodín denne alebo poskytova» slu¾by, je vhodné vybra» si jednotku, ktorá poskytuje 24-hodinovú slu¾bu. Pozrite sa napríklad na telefónne pripojenie napríklad na víkend s nápojmi s èíslami slu¾ieb.Vlastne si nevyberajte jednotku, ktorá má iba mobilné telefóny. Skontrolujte teda, èi na webe alebo plechu a vizitku, tam je ïal¹í telefón.Pokladnica nie je samostatným elektronickým prístrojom, napríklad televízorom alebo poèítaèom - pri nákupe hotovosti musíte da» mierne odli¹né kritériá. Po prvé, informácie, ¾e predávajúci týchto zariadení by mal by» autorizovaný showroom, ako je pokladòa elzab kraków.

Preèo sa pou¾íva hotovos» preto nie je dobrý plánNenechajte sa vybera» pou¾ité kazety! Peniaze kúpi od iného ruky, ¾iadne úspory, a preplatí. Ste prekvapený, keï? Po prvé, mô¾ete strati» nárok na podporu, pokiaµ ide o dane, ktorá zvyèajne èiní a¾ 700 z³ èasti.Po druhé, je potrebné zmeni» fi¹kálny modul pre matky zahrnuté v koneènej neustále NIP predchádzajúci majiteµ. Náklady na takúto zmenu sú dokonca niekoµko stoviek zlotých. Áno, musíte bra» do úvahy náklady na pokladnicu. Dokonalé formy, nová pokladòa s elektronickou kópiou úètenky dostanete od tisíc z³ a navy¹e si mô¾ete odpoèíta» úµavu - nová pokladòa je lacnej¹ie a bude vám slú¾i» dlh¹ie, ne¾ je pou¾itý.Autorizovaná showroom, ktorá predáva registraèné pokladne, je viac slu¾ieb týchto zariadení. Tak¾e pred zakúpením pokladnice sa opýtajte na dostupnos» technika, ak ide o zlyhanie.