Majiteu re tauracie ma zazraky vence

Ak ste vlastníkom akéhokoµvek zariadenia alebo stravovacieho zariadenia, veµmi dobre viete, ¾e rýchlos» typu slu¾by je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Mo¾no ste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e významným dopadom na tento prvok nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj zavedenie pokynu k metóde a predlo¾enie sumy vo fi¹kálnej sume.

Tak¾e ak vá¹ dom zdobí existova» v ¹tandardnom alebo viacerých pokroèilým alebo zastaralé hotovosti, preèo, v poslednej dobe výrazne roz¹íri» rozsah slu¾ieb zákazníkom, èo presne sa prevádza k jeho spokojnosti, a jeho nedostatok slu¾ieb, ktoré vás!Svadba na trhu sa stáva èoraz viac a viac vybavenosti, a stravovanie priemysel mô¾e vyu¾i» stále technologicky vyspelej¹ie rie¹enia, ktoré sa priamo na skupinu poskytovaných slu¾ieb! A len s takým poslaním, èo je koniec zlep¹ovania kvality gastronomických slu¾ieb, slú¾ime. S Ci¿ zaobchádzame s jedným z najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských produktov - Gastro Pos Demo program.Jeho vyu¾ívanie nie je len veµmi intuitívne, ale stále pripomína èinnos» na starej fi¹kálnej pokladnici, tak¾e hostia nebudú ma» veµké problémy s prispôsobením sa rôznym rie¹eniam! Okrem toho je celý program implementovaný v dotykovom systéme, ktorý poskytuje »a¾ký a èo je najdôle¾itej¹í, oveµa väè¹í výber objednávok. Okrem toho sa identifikácia èa¹níka vyznaèuje znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e je to zavedením kódu, ktorý je vhodný pre konkrétneho zamestnanca, alebo e¹te jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí ma»", ak chcete Cisz na zákaznícky servis na najväè¹ej svetovej úrovni! Gastro Pos je braný a cenený v sile veµkých gastronomických zariadení a drahých barov! Tak¾e si nemyslím, ¾e o chvíµu dlh¹ie a myslím, ¾e vá¹ domov sa zvý¹i na e¹te vy¹¹iu úroveò!