Lekarska baterka

V potenciálne výbu¹ných priestoroch sa na výrobu pou¾íva atexová baterka. Predstavujú predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky, ako aj vodotesné a zdravé puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

ATEX pochodeò svetlo rozptýlené alebo koncentrovaný. Vybavený je v¾dy v urèitom bielymi diódami LED a jedna zelená a dve èervené.Tieto baterky mô¾u by» manuálne. Sú dobré a diódy vydávajú rozptýlené svetlo. Sie» je vyrobená tak, ¾e chráni proti prevráteniu na ¹ikmých plochách. K dispozícii je tie¾ prachotesný a vodotesný. Je tie¾ odolný voèi pádu z mierne vysokých vý¹ok. Trvanie osvetlenia je asi 9 hodín a tie najodolnej¹ie mô¾u svieti» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväti sa dá zavesi» na pás alebo sluèku.Ïal¹í spôsob, ako atexové baterky sú skutoène bezpeèné baterky. Maya telo je vyrobené z polyméru, ktorý je silný na veµa agresívnych chemikálií. Má dve ohniská svetla obsiahnuté v samotnom puzdre. Je dôle¾ité zaobchádza» s nimi samostatne alebo spoloène.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje »a¾ký a sústredený lúè svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi vysoké, rozptýlené svetlo. Telo je odolné aj proti najväè¹ím otrasom alebo pádom.Horák má dva základné spínaèe, z ktorých jeden je baterkou a nový pre miesto osvetlenia.Tie¾ si pamätá batériu a nabíjaèku, aj sie»ové a automobilové káble.Ïal¹ím spôsobom, ako hrd baterky sú µahké polykarbonátové baterky. Je vybavená prirodzenou, jasnou diódou, ktorá vy¾aruje silný a sústredený lúè svetla. Vyrába ¹irokú ¾iaru a umo¾òuje vidie» objekt v ceste do 150 m. Vybavený zostávajúcim typom rukoväte, vïaka ktorému je tie¾ dôle¾ité pripevni» na prilby a prilby, na záchranu alebo na priemysel.Ïal¹ím typom bateriek typu atex sú tie, ktoré sa dostanú do blízkosti výbu¹ných kvapalín a jemného uhlia.Potom sú tu prírodné baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z umelého tela, ktoré nesie elektrinu. Zaruèujú ochranu pred elektromagnetickým a rádiovým ru¹ením a tie¾ pred elektrostatickým výbojom.Hrd baterky presne reprodukujú farby daného objektu, majú okam¾ité alebo nepretr¾ité svetlo.