Genova motyu

Softvér Enova bol pripravený skupinou odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri pracovali niekoµko rokov bez prestávky, aby priniesli tovary dokonalé. Ich dokonalos» je taktie¾ dlhá doba úzkej dohody so zákazníkmi, ktorí mô¾u poskytova» 24-hodinovú podporu sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý zákazník sa pou¾íva individuálne. Známa a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru tak, aby sa stal èistej¹ím a e¹te praktickej¹ím, ¾e by nebolo µahké predáva» IT.

Program Enova Kadry a program Wages je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie µudských zdrojov vo firme. Spolupracuje s kanceláriami zamestnávajúcimi niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s veµkým potenciálom a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµského práva. Pokiaµ ide o záznamy o osobných údajoch, výpoèty príspevkov na sociálne zabezpeèenie, daní, miezd a nemocenských dávok. Softvér je definovaný pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u pozostáva» okrem iného z èlenov predstavenstva, úètovných úradov, spoloèností poskytujúcich slu¾by v oblasti poètu pracovných síl alebo personálnych záznamov, ako aj zamestnancov oddelenia µudských zdrojov a miezd.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a Payroll na vývoj a pokojnej¹iu správu vá¹ho mena. Program poskytuje pomoc pri zdokonaµovaní procesov riadenia oddelenia µudských zdrojov, výkonnosti systému, minimalizácii rizika chýb, automatizácie procesov, okam¾itého a intuitívneho zavedenia rozsiahlych informácií o µuïoch. Tento softvér ¹etrí hodiny pracovných útvarov µudských zdrojov a toto oddelenie pracuje v potu svojej èastej práce. Program zaruèuje úplnú zhodu so v¹etkými normami a zákonnými po¾iadavkami, ktoré fungujú vo v¹etkých oblastiach na¹ej krajiny.

Vyberte si Enova Kadry a mzdový softvér a navrhnite, aby to stálo za to. IT personál je lacný je dvadsa»¹tyri hodín denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a otvori» softvér, pripravi» poèítaèový systém va¹ej spoloènosti na výrobu pomocou softvérového média.