Fiskalna tlaeiareo novitus hd e cena

Èo je jedlo nazývané finanèná tlaèiareò a aký je ¾ivot tejto in¹titúcie? Pokúsme sa o tom premý¹µa» a trochu porozumie» tejto téme.

Vo v¹eobecnosti je finanèná tlaèiareò predov¹etkým zariadenie na zaznamenávanie príjmov, ktoré pochádza z maloobchodného predaja. Táto registrácia sa samozrejme uskutoèòuje na úèely vyúètovania. Ide o tzv daò z príjmu aj DPH. Na to, aby bola fiskálna tlaèiareò pou¾itá v zhroma¾dení na uvedený úèel, musí by» v plnej spolupráci so správnym listom absolútne homologovaná.

Na rozdiel od pokladnice finanèná tlaèiareò nemô¾e vytvori» úplne sama. Musí by» pripojený k poèítaèu. Prevádzka tejto in¹titúcie je registrácia a navy¹e výpis z úètenky. Tu je tie¾ potrebné spomenú», ¾e fiskálna tlaèiareò vytvára v sklade takzvané poèítaèové systémy predaja. Napríklad tu mô¾eme uvies» POS registraèné pokladne. Malo by to by» tie¾ o tom, ¾e pri registrácii úètenky na fiskálnej tlaèiarni mô¾eme pou¾i» akýkoµvek - v skutoènosti - poèítaèový program, ktorý doká¾e zruène ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je tie¾ dôle¾ité, ¾e programy pou¾ívajúce fi¹kálne tlaèiarne nemusia by» homologované. Medzitým je komunikaèný protokol plne verejný. Jeho dostupnos» je dostupná na webových stránkach výrobcov tlaèiarní.

Pripomeòme si, ¾e ka¾dý predávajúci, ktorého zisky boli cennej¹ie ne¾ limitná hodnota definovaná dôsledne ministerstvom financií NB, je zodpovedná za správnu registráciu maloobchodného predaja a dáva len preukazy do tejto pokladne alebo daòovej tlaèiarne.

Fiskálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí konkrétne fi¹kálne príjmy pre kupujúcich. To nie je v¹etko. Preto¾e na ovládacom kotúèi sú výtlaèky tie¾ usmeròované (tj potvrdenia. Sú to dáta na archiváciu. Samozrejme, tlaèené daòové potvrdenie by malo by» - a urèite po predaji - odovzdané zákazníkovi. Zo série by kópie ulo¾ené na kontrolných valcoch mali by» chránené jedným dodávateµom. Je to presne pä» rokov. Zároveò stojí za to premý¹µa» o ïal¹om fakte: v posledných niekoµkých rokoch sa oèakáva, ¾e kópia vytlaèených dokumentov bude ulo¾ená do elektronickej ¹truktúry. Bezprostredne po ukonèení ka¾dého predajného dòa je u¾ívateµ povinný vykona» na pokladni tzv denná správa - fi¹kálna.