Finaneneho planu banky

Program enova je finanèný a úètovný plán, ktorý je v období poskytovania komplexných slu¾ieb, ktoré sú úètovné, keï je spoloènos» finanèná. Táto slu¾ba sa vykonáva najmä v smere zaznamenávania dokumentov, odosielania tohto súboru, prípravy vyhlásení a správ súèasných a periodických správ.

Program enova okrem iného umo¾òuje udr¾iava» miesto s ulo¾ením subreportov. Okrem toho vám dáva mo¾nos» registrova» DPH pri nákupe a predaji. A dáva vám mo¾nos» dokumentova» záznamy. Hovoríme o dokumentoch, ktoré nie sú faktúrami - napríklad bankové výpisy, pamätníky, dovozné doklady, peòa¾né správy alebo výplatné listiny. Tento program vám tie¾ dáva mo¾nos» porovna» zostatky a obraty. Umo¾òuje pou¾ívateµom tie¾ predklada» platby na po¾iadanie. Treba poznamena», ¾e program enova vám dáva mo¾nos» zaznamena» menové dohody. Konèí sa tabuµkou kurzov, ako aj automatickým výpoètom a zaznamenávaním kurzových rozdielov.Spustenie webových stránok v tomto programe umo¾ní ich zoskupenie do ustanovení ¹pecifických typov dokumentov. Záznamy dokumentov umo¾òujú ich automatické uverejòovanie na webových stránkach. Program má veµmi µahkú registráciu DPH. DPH sa mô¾e vyrovna» na hotovostnom základe, ako aj na akruálnom základe. Zároveò poskytuje program mo¾nos» vykonáva» peòa¾né a bankové správy. Okrem toho si kúpi zostatky a obrat. Poskytuje mo¾nos» definova» firemné súvahy.Program je rýchlo vybavený dokumentáciou pre úèty s partnermi. Hovorím hlavne o µuïoch o úrokových poznámkach, upomienkových listoch, prevodoch a potvrdení rovnováhy.Program enova umo¾òuje fungovanie riadenia µudských zdrojov. Má veµmi vysokú funkènos», ktorá sa neustále roz¹iruje, a preto sa odporúèa pre spoloènosti s plnou prosperitou. Celkovo je program enova vynikajúci finanèný a úètovný systém.