Faktury a pokladnice

Rezervná pokladnica nie je potrebná, v nariadeniach nie je ¾iadna zmienka o potrebe ma» ju. Tak preèo strati» peniaze za peniaze navy¹e a na èo to bude u¾itoèné?Po prvé, rezervná fi¹kálna pokladnica je rovnaká ako iná, tak¾e si ju mô¾ete kúpi» so zµavou na fi¹kálnej pokladnici, keï ju kúpite. Vyberie ïal¹ie náklady.

Ako viete, náhrada za takýto nákup pokrýva a¾ 90% jeho výhod. Ak za to neplatíme, stojí za to ma» jednu bezpeènos». Spolu s takými výhodami, ako je daòový odpoèet, kombinujú a povinnosti. Vzhµadom na to, ¾e rezervná finanèná hotovos» sa poskytuje ako riadna peòa¾ná hotovos», je potrebné ju nahlási» aj daòovému úradu, v ktorom je postup pridelenia registraèného èísla rovnaký. Musíte by» s tými, ktorí sú prítomní, ¾e v okamihu zlyhania základnej pokladnice musí register daòovníka uvies», ¾e sa rovná potrebe pozastavi» predaj do bodu opravy poruchy. Ma» rezervný finanèný fond nemá takú potrebu, preto¾e v bode zlyhania tohto dôle¾itého je mo¾né pou¾i» s posledným dodatoèným a samozrejme to isté. Tým sa zni¾uje riziko zbytoèného ukonèenia predaja. Ide teda o dodatoènú bezpeènos». Zvlá¹» ¾iaduce je, aby boli prítomní µudia, ktorí majú ¹pecifickú obchodnú úlohu. Zlyhanie systému v takomto odvetví mô¾e spôsobi» znaèné finanèné straty. Niekoµko hodín zlyhania znamená v¹etky peniaze na zariadenia, do ktorých ka¾dý deò prichádzajú stovky µudí. Stojí za to sa poisti» proti takýmto prípadom. Bohu¾iaµ, to je tak ïaleko-pritiahnuté v mobilnej práci, alebo ako malý obchod sa valí, v ktorom nie je veµa transakcií, preto¾e pozastavenie energie na niekoµko hodín v obchode, v ktorom nakupovanie a vlastne nie v¹etci budú ma» významný vplyv na stratu príjmov. Je potrebné zvá¾i», èi v tomto príklade stratíte moment prevádzky a nákupu nového zariadenia.