Evakuacia z prezentacie budovy

Výstupným znamením je popis evakuaèných východových dverí, ktoré sa pou¾ívajú vo v¹etkých objektoch stavieb, ktoré spolu so súèasnými predpismi boli povinné riadne oznaèi» východy, cez ktoré sa evakuácia vykonáva v prípade ohrozenia (napr. Po¾iar.

Takéto oznaèenia sa pou¾ívajú v¹ade tam, kde sa zaoberáme dôle¾itej¹ími zoskupeniami µudí, t. J. V obchodných, kancelárskych, kultúrnych a zábavných zariadeniach a vo fyzických budovách alebo navy¹e vo veµkoplo¹ných skladoch. Pre rie¹enie oznaèené v angliètine EXIT èasto vedú iné znaky v úlohách ¹ípok a oznaèujú únikové schody. Správne oznaèenie únikovej cesty má zásadnú pozíciu vo veci záchrany zdravia a ¾eny, ktoré sa ocitli v ohrození, èím sa zvy¹uje mo¾nos» evakuácie ¹»astia.

Znaèka EXIT má charakteristickú zelenú farbu s bielym rámom a znakom, ktorý vám umo¾òuje príjemne jes» poèas evakuácie, a to aj z veµmi dlhej vzdialenosti (20-25 metrov. Stretol sa zaujímavou samolepiacou fóliou s vynikajúcou priµnavos»ou, ktorá ho presvedèí s vysokou trvanlivos»ou a pevnos»ou v »a¾kých podmienkach alebo s PVC panelom zafixovaným dvojitou stranou. Oznaèenie núdzového východu sa prilepí na preká¾ku v objekte, ktorý je najèastej¹ie nad dverami a je rie¹ením z miestnosti alebo budovy. Film, z ktorého bola vytvorená znaèka únikovej cesty, má fotoluminiscenèné vlastnosti, vïaka èomu fajèí v noci, èo umo¾òuje efektívnu evakuáciu aj v »a¾kých podmienkach spojených s vypnutím napájania alebo s veµkým dymom, èo obmedzuje viditeµnos».